MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19320111 H.C. Zentgraaff - Soerabaiasch Handelsblad aan Matthijs Vermeulen

H.C. Zentgraaff (Soerabaiasch Handelsblad)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Soerabaia, 11 januari 1932

 

Soerabaia, 11 Januari 1932.

Waarde heer Vermeulen,

In antwoord op uw schrijven van 14 December j.l. diene het volgende.

Onder alle omstandigheden blijft Soerabaja de plaats waar men met eventueele bezwaren tegen uw werk moet komen. Het is beter, thans die kwestie met den Duitschen correspondent maar te laten rusten.

U vraagt naar mijn oordeel over uwe bijdragen? Ik heb u reeds ronduit geschreven dat ik ze bijzonder op prijs stel. Zeker staat u naar mijne meening zeer nabij het standpunt der royalistische groep, en zijt u zeker niet pro-Duitsch. Ik heb, op verzoek van Duitsche lezers, om ook het Duitsche standpunt beter tot zijn recht te doen komen, daarom een Duitsch correspondent geëngageerd.

Intusschen, dit doet niets af aan de groote waardeering voor uw werk dat algemeen de aandacht trekt. Ik schreef u daarover reeds toen de salarisvermindering – voor alle anderen doorgevoerd – aan de orde kwam.

Wel zou ik u nog eens willen vragen, laat de artikelen tot 2 kolom beperkt blijven, of deel de stof in artikelen in. Dit met het oog op de indeeling van ons blad. Ik hoop hiermee in alle opzichten u de overtuiging te hebben geschonken van de erkenning van de bijzondere kwaliteiten van uw werk.

Na collegiale groeten

Hoogachtend,

Zentgraaff

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA