MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630101 Matthijs Vermeulen aan Donemus - A. Jurres - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (André Jurres)

 

Laren, 1 januari 1963

 

Laren (N.H.)

1 Jan 1963

45 Drift

Zeer Geachte Heer Jurres,

U ontvangt per zelfde post "Trois Chants d'amour". Zij zijn het resultaat van de opdracht "enkele liederen", die mij – o.a. – vijf jaar geleden door de Ned. Regering verstrekt werd, doch waarvan de uitvoering door allerlei omstandigheden is vertraagd. Dank zij de grote welwillendheid van de heer Hulsker werd de opdracht echter niet ingetrokken, en ook van mijn kant heb ik mijn best gedaan om de aanvaarde taak naar behoren en naar vermogen te volbrengen. U zult mij ten zeerste verplichten wanneer U de heer Hulsker, die mij ettelijke malen uitstel verleende, weldra een exemplaar wilt laten toekomen van een compositie die hij met zoveel geduld heeft laten ontstaan.

Wel heel gaarne zou ik U dit werk wederom persoonlijk hebben overhandigd. Maar bij nijpende kou en dikke sneeuw maken de bezigheden die ik hier op mij nam (b.v. het stoken van een kolenkachel in een keldertje buiten) een afwezigheid van een halve winterdag ontegenzeggelijk te bezwaarlijk.

Zeker had ik U liever mondeling toegelicht waarom ik niet de instructies heb opgevolgd die Donemus onlangs gaf aan de componisten betreffende hun manuscripten. Het zit zo. Vermoedelijk heeft mijn te langdurig verblijf in de journalistiek mij een soort van paradoxale penne-vrees berokkend. Ik kan geen pen, zelfs geen inktpot meer zien zonder dat mij een gevoel van machteloze verlamming overvalt. Bij twee vorige gelegenheden (mijn 6de symph. en mijn quatuor) heb ik deze dwaze afschuw nog enigermate kunnen overwinnen. Dit keer bleek het mij onmogelijk. Op het ergste moment is mij toen een annonce van Caran d'Ache onder ogen gekomen, die beweert dat zijn "Technograph" (voor teken-bureaux) even geschikt is voor fotografische reproducties als encre de Chine. En inderdaad is bijgaand muziek-schrift, onder de loupe bekeken, minstens even zwart als de notenbalken. Het model dat ik na proefneming gekozen heb van dit "gemicroniseerd" grafiet, is 3B, 2 mm doorsnee. Wanneer de foto bevredigt, zouden collega's voordeel kunnen vinden in een schrijftuig waarmee men stellig gemakkelijker en vlugger opschiet dan met inkt, ook bij correcties. Mocht het middel niet doeltreffend blijken, gelieve U de goedheid te hebben de drie liederen op mijn kosten te laten copiëren door een der medewerkers van Donemus, bij voorkeur de heer Schuyt.

Het is mij hierna een bijzonder genoegen mijn warmste gelukwensen uit te spreken voor U en de Uwen, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, en U tevens te zeggen dat het mij zeer verheugd heeft de buitengewone diensten welke U onze muziek bewijst, gewaardeerd te zien door de toekenning van een prijs.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Uw

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA