MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480221 Dorus Roovers aan Matthijs Vermeulen

Dorus Roovers

aan

Matthijs Vermeulen

Putten, 21 februari 1948

"Jalna"

Putten 21-2-48

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Naar aanleiding van Uw boek "Het avontuur v/d Geest" en mede naar aanleiding van een college door Prof. L. Rosenfeld over "Dynamisch denken i/d wetenschap" ook in "de Vrije Katheder" dd. 13 j.l. afgedrukt, geloof ik goed te doen U te schrijven, deels om U op genoemd college te wijzen (daar Prof. R. gaarne discussie wenscht) deels ook, omdat de conclusie van Uw boek ten slotte zou worden de erkenning, dat het creatieve denken en voelen leiding gevend zou moeten zijn in een goed geordende samenleving, een conclusie die ook ik ten volle aanvaard en door Plato reeds werd aangeduid. Ik geloof, dat het nu hoogste tijd is te komen tot een wereldverbond van allen creatief denkenden en voelenden, als afweerfront tegenover de destructieve machten welke momenteel onze wereld tot algeheele vernietiging leiden. Op het eerste gezicht lijkt zooiets utopisch, wanneer men echter bedenkt dat creatief denken geen privilege is voor geleerden en kunstenaars, doch iets algemeen menschelijks, dan wordt het beeld duidelijker en ziet men een wereldmacht ontstaan van geleerden, kunstenaars, hoofd- en handarbeiders. Erkent men vervolgens, dat bepaalde factoren b.v. politiek, religie e.d. een begrenzing stellen aan het menschelijk denken, dat dus de creatieve geest geen begrenzing door politieke richting of rel. dogma kan aanvaarden, omdat dit ook aan het creatief vermogen een begrenzing stellen zou, dan betekent dit, dat een dergelijk Wereldverbond niet gebonden aan een bepaalde politieke of religieuze overtuiging, zou openstaan voor praktisch iedereen en van elke richting en hierdoor dus wel degelijk een macht van betekenis zou kunnen zijn. Uit dit Wereldverbond zou dan kunnen ontstaan de enkelvoudige Wereldregering v. Geleerden en Kunstenaars, in plaats van de div. Regeringen van mercantiel-politieke krachten, allen berustend op de egocentrische levensaanschouwing; met haar peilers kapitalisme, nationalisme en militairisme, basis en kern van allen hedendaagse wereldconflicten. Ook Prof. R. en Garm Stuiveling schreef ik in deze geest en hoop op hun antwoord. Vanzelfsprekend zou Uw meening hierover voor mij evenzeer van grote waarde zijn en hoop ik ook Uw opinie te mogen vernemen, waarvoor ik U bij voorbaat dank.

Hoogachtend

Dorus Roovers

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA