MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19380505 Anny Vermeulen-van Hengst aan G. Mastenbroek

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

G. Mastenbroek

Louveciennes, 5 mei 1938

Louveciennes (S & O) 5 Mei 1938

2 Rue de l'Etang

Zeer geachte Heer Mastenbroek,

Wilt U het mijn man toestaan dat ook hij zijn correspondentie op zijn wederhelft afschuift?! Het heeft ons plezier gedaan dat La Veille als steeds groot bijval geniet bij 't publiek. Hier en daar zijn er, schijnt het, nog wel obscure dikhuiden ontoegankelijk voor (Haagsche krant.) doch het publiek vraagt er ook zéér dikwijls speciaal om. Daarom is het jammer dat allerlei de eerste uitvoering in orchest-vorm in Holland, welke sinds 1933 aan Hans Gruys werd toegezegd, in de weg heeft gestaan. Op 't oogenblik bevindt Hans Gruys zich in Indië voor een tournée over Java en Sumatra. Ik zal haar schrijven en vragen of zij toestaat dat Mevrouw met Ed. Flipse het werk introduceert. Het zal mijn man zeker genoegen doen indien Flipse, met wien reeds gecorrespondeerd werd over de symphonieën, in Juni a.s. werkelijk gelegenheid vindt tot een bezoek en een resultaat. De eerste uitvoering van La Veille in orchest-vorm in Zwitserland vond plaats te Lausanne met Caro Faller, de echtgenoote van Charles Faller, directeur van 't Conservatoire van La-Chaux-de-Fonds, onder leiding van Hans Haug voor de radio, hetgeen zooals U zeker vernomen zult hebben indertijd (16 Oct. 1937) niet tot een bijster verheugend resultaat is gekomen, aangezien het mijn man niet mogelijk was de repetities bij te wonen.

Wilt U Mevrouw zeggen dat ik uitstekend begrijp hoe de druk-bezette dagen haar het schrijven verhinderen en dat ik gaarne de wil voor de daad neem? De lelietjes beginnen sinds gisteren de klokjes te openen, zoodat ik haar spoedig ervan hoop te zenden met al de oude gevoelens van bewondering.

Met ons beider vriendelijke groeten,

gaarne

Uwe

Anny Vermeulen-van Hengst.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut