MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580604 Nederlandse Vredesraad - E. de Smit-Kruyt aan Matthijs Vermeulen

Nederlandse Vredesraad

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 4 juni 1958

 

Amsterdam, 4-6-'58

 

Het kan u niet onbekend zijn, dat van 15-22 juli te Stockholm een groot congres voor ontwapening en internationale samenwerking zal plaatsvinden, waar vertegenwoordigers uit vrijwel alle landen der aarde elkaar zullen ontmoeten.

Door aan u gezonden publicaties bent u naar wij aannemen op de hoogte van de vorderingen der voorbereiding tot dit congres, van de te behandelen thema's, het beoogde doel en de internationale deelneming.

Op het ogenblik laat het zich reeds aanzien, dat dit congres een wereldvredesforum van ongeëvenaard belang zal worden.

De Nederlandse Vredesraad heeft het voornemen een of meer afgevaardigden naar Stockholm te zenden. Maar wij achten het van grote betekenis voor het welslagen van dit congres, wanneer een zo gevarieerd mogelijke deelneming van Nederlandse zijde tot stand komt, zoals dat ook in andere landen het geval is.

Wij willen hieraan graag alle medewerking verlenen en zouden het in dit verband op prijs stellen, wanneer u zo vriendelijk zoudt willen zijn ons met een enkel woord te laten weten, of het u mogelijk is deze grootse internationale bijeenkomst bij te wonen.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, zoudt u dan wellicht uit uw kring iemand anders kunnen noemen, die voor uitnodiging in aanmerking komt?

Met dank voor uw bericht, en de meeste hoogachting,

mevr. E. de Smit-Kruyt.

 

[bijgesloten: samenvatting van uitzendingen van Radio Moskou van donderdagavond 4 april en vrijdagavond 5 april – hetgeen betekent dat ze uit 1957 zijn]