MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460302 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 2 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

2 Maart 1946

Beste Sanders,

Eergisteren had ik het genoegen en de eer een schrijven te ontvangen van de Stichting Nederlandsche Muziekbelangen, waarin mij gemeld wordt mijn aanstelling als Bibliothecaris van de Uitleenbibliotheek der Stichting.

Zoudt u de goedheid willen hebben om namens mij mijn oprechten dank uit te spreken aan de Dames en Heeren aan wier vertrouwen en sympathie ik deze functie verschuldigd ben? Tot mijn spijt ken ik noch hun namen noch adressen om mij persoonlijk tot hen te richten, doch ik hoop dat U, die mijn bemiddelaar waart bij de Stichting N.M.B., bij haar ook mijn tolk wilt zijn van mijn warme erkentelijkheid.

Wat mijn terugkeer naar Holland betreft kan ik nog geen preciesen datum geven. Het boek waaraan ik bezig ben (Princiepen der Europeesche Muziek) zal mij tot eind April bezig houden en daar ik hier al mijn materiaal bij de hand heb zou ik het liefst vóór mijn verhuizing beëindigen. Voor de liquidatie van mijn boedel hier zal ik nog wel eenigen tijd noodig hebben, ik vermoed tot begin Juli. Zoodat ik denk eind-Juli, uiterlijk begin-Augustus in ons vaderland terug te zijn.

Ik hoop dat er bij de Stichting geen overwegende bezwaren bestaan tegen dezen approximatieven datum en zie hieromtrent nadere berichten gaarne tegemoet. Mocht een vervroeging mijner inwerkingtreding als Bibliothecaris gewenscht zijn dan zal ik mijn uiterste best doen om mijn verhuizing te verhaasten.

Met hartelijke groeten en een vriendschappelijken handdruk

uw Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA