MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19161111 Matthijs Vermeulen aan Willem Mengelberg - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Willem Mengelberg

 

Amsterdam, 11 november 1916

 

Amsterdam Zaterdagmiddag 11 Nov 1916

Valeriusstr 157.

Zeer Vereerde Heer Mengelberg,

U gaaft mij te kennen, bij het bezoek, dat ik U Zondag 29 Oct bracht, dat ik artikelen, welke naar mijne meening Uwe aandacht verdienden, aan U kon opzenden. Om eenigszins een tegenwicht te vormen tegen de anonieme zendingen van hen, die waarschijnlijk evenzeer Uwe vijanden zijn als de mijne, ben ik zoo vrij U een Telegraaf-nummer te zenden van 10 dezer, waarin U eene uitvoerige beschouwing vindt over Willem Mengelberg. Zooals U zien kunt is het van een bewonderaar, die slechts wenscht, dat een geniaal kunstenaar werkt met het gezicht naar de toekomst gewend. Niets zou mij liever zijn dan als criticus in eendracht met een kunstenaar voor wien ik de grootste vereering heb samen te werken, doch U veroorlove mij het vrije woord en mijn enthousiasme voor de toekomst. Heb ik het mis dan hoor ik gaarne Uw aanmerkingen; ik hoop echter dat ik U de overtuiging gegeven heb dat ik U liever bewonder dan critiseer.

Met de meest respectueuse Hoogachting

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

 

afschrift in inkt; de verzonden brief is niet in het Mengelberg-archief van het NMI bewaard gebleven

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA