MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670420 Cultuurfonds BUMA - Th. Limperg aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (Th. Limperg)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 20 april 1967

 

Amsterdam-17, Marius Bauerstraat 30

20 april 1967

Zeer geachte heer Vermeulen,

Tot mijn genoegen kan ik u meedelen, dat het bestuur van onze Stichting in zijn vergadering van 19 april 1967 heeft besloten het u destijds toegekende stipendium ad f 3.000.− per jaar wederom voor een jaar te continueren onder dezelfde voorwaarden als waaronder het destijds is toegekend, met dien verstande dat maandelijks 1/12 gedeelte daarvan vervalt.

Behoudens uw tegenbericht neem ik aan, dat u geen verandering wilt zien gebracht in de kwartaalsgewijze overmaking van de vervallen termijnen.

De leden van het bestuur zijn als altijd vol van bewondering voor uw geestkracht en spreken de hoop uit, dat het u gegeven moge zijn ondanks uw ziekte nog zo nu en dan creatief werkzaam te zijn.

Hoogachtend

Mr Th. Limperg

Administrateur

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA