MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600111 Matthijs Vermeulen aan H.P. van Leeuwen - DGA - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

H.P. van Leeuwen (De Groene Amsterdammer)

 

Laren, 11 januari 1960

 

Laren (N.H.)

Drift 45

11 jan. 1960

Zeer Geachte Heer van Leeuwen,

Sinds een nieuwe verjaardag weer nadert, denk ik meer dan gewoonlijk aan het mooie geschenk dat mij in naam van Groene-vrienden twee jaar geleden is aangeboden op een oorkonde welke ik bewaar als een schat, zonder ooit iemand ervoor gedankt te hebben, omdat ik tot heden verzuimde die hartelijke gave van een boeken-chèque, ondertekend door U, om te zetten in werkelijkheid.

Ik verweet mij dat dikwijls, en zodra ik U op 23 nov. j.l. zag te Utrecht, bezwaarde dit schuldbesef mij tienmaal sterker dan mijn Zesde Symphonie, waarvoor wij ons, wat mij betreft wonderbaarlijk verrast, te zamen bevonden in het zaaltje van die muziekschool.

Maar gedurende al de maanden welke zo snel voorbijvlogen, had ik geen dag de gelegenheid om mij serieus bezig te houden met iets anders dan schrikkelijk tot verantwoording nopende tekens op een notenbalk. Alleen mijn vrouw weet wat een concentratie de 6de symphonie van mij gevergd heeft. En daar kwam die onvermijdelijke 70ste verjaardag met zijn drukte, zijn nasleep van plichtplegingen zo ongelukkig tussendoor! Terwijl ik mijn beide zenuwziek gloeiende handen, waaruit alle tastzin was weggevallen, nauwelijks gebruiken kon om een potlood vast te houden. Terwijl van Beinum, wiens dagen geteld waren, op de partituur wachtte, die ik componeerde voor hem. Van deze herinneringen heb ik nog vaak last, als van een slechte droom die dikwijls terugkomt.

Nu deze moeilijke periode zo goed geëindigd is, en ook verder goed schijnt te willen doorgaan, zou het te gek en onvergeeflijk worden, als mijn uitstel nog langer duurde. Vooral na de gezelligheid van ons gesprek op die Utrechtse avond, de royale gastvrijheid welke De Groene mij verleende voor mijn beschouwingen over de 6e symph., de ruime en beslissende hulp die de heer Rients Dijkstra mij gebracht heeft om de Amsterdamse uitvoering van de symphonie gedaan te krijgen, mag ik mij niet schuldiger maken dan ik mij door mijn nalatigheid reeds voel.

Hierbij voeg ik dus een lijstje van boeken, welke ik met des te meer plezier zal bezitten en waarderen, daar De Groene ze voor mij bestelt.

Het zijn drie encyclopedische werken. Ik ken niet precies de juiste prijs. Mocht het bedrag de verzamelde geldsom overschrijden, dan zal ik het surplus gaarne compenseren met een of meer artikelen in "ons" weekblad, waaraan een oude verknochtheid en diepe erkentelijkheid, mij levendiger verbindt dan ooit.

Met vriendschappelijke gevoelens, veel dank, en

de meeste hoogachting,

Uw

Matthijs Vermeulen.

 

[opgave van gewenste boeken en de besteladressen, geschreven op een losse kaart:]

Larousse de la Musique en 2 volumes

(sans les disques d'illustration)

L'art et l'homme

Volumes II et III

La musique

(des origines à nos jours)

17 Rue Montparnasse 6e

Bd Raspail 114 6e

 

alleen in fotokopie bewaard gebleven, tevens concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA