MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590323 Matthijs Vermeulen aan Donemus - E. van Es - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (E. van Es)

 

Laren, 23 maart 1959

 

Laren

Drift 45

23 maart 1959

Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es,

U ontvangt hierbij de volledige titel-pagina van mijn VIe symphonie, benevens, ingesloten, de Declaratie van een compositie.

Het is billijk, dunkt me, dat de kosten dezer nieuwe pagina worden gedragen door mij. Als een componist verstrooidheden of slordigheden laat in zijn manuscript, moet hijzelf daarvoor maar boeten, vind ik. Anders leert hij de nauwkeurigheid misschien nooit. Ik heb verbaasd gestaan bij de correcties in Escher's Tweede Symphonie, die haast alle vermeden hadden kunnen worden met een beetje meer aandacht.

Excuseer me dat ik mij bemoei met wat mij niet aangaat.

Wijl ik geen verder bericht van U kreeg omtrent Escher's partituur, welke ik persoonlijk aan U adresseerde en zelf naar de post bracht, veronderstel ik dat zij U inmiddels bereikt heeft.

Het verheugt mij U te kunnen zeggen dat de kleine partituur mijner VIe Symphonie uitstekend geslaagd is. Ik gebruikte haar als eigendom en gaf haar aan een vriend. Gelieve U daarom zo goed te zijn dit exemplaar te boeken op mijn debet bij Donemus.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA