MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590121 B. van Hoogstraten-Croll aan Matthijs Vermeulen

B. van Hoogstraten-Croll

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 januari 1959

21 Jan. 1959

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Al zoo lang heb ik U eens willen schrijven, hòe ik uw stukken in de Groene Amsterdammer mis, nu ik het met de (voor mij onleesbare en inhoudlooze) feuilletons van uw opvolger V. moet doen –

Nu heb ik pas uw boekje over "Muziek dat wonder" gekregen en ben daar blij mee, want het is niet zoo dikwijls, dat een mensch in dezen tijd met instemming over muziek leest − U begrijpt waarschijnlijk wel, dat ik een oude oma ben, die nog in de vorige eeuw is geboren en vanaf mijn 8ste jaar heb viool gespeeld en nog wel eens quartet speel, dus tientallen jaren met "dat wonder" oud ben geworden –

Uit dankbaarheid zend ik U een foto van een portret van Mozart, wat niemand kent, en wat een van de weinige portretten is, dat mij zeer geloofwaardig voorkomt. Op alle Mozart-tentoonstellingen in '56 heb ik dit nooit gezien. Ik vond het in een oud boekje van Scheurleer van 1905. Het schijnt in een particuliere verzameling te zijn in Duitschland, wàar weet ik niet. Ik hoop, dat U het ook niet kent? Dan heb ik U tenminste mijn dank kunnen betuigen −

Hoogachtend,

B. van Hoogstraten Croll

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA