MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540103 Rutger Schoute aan Matthijs Vermeulen

Rutger Schoute

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 3 januari 1954

Hilversum, 3 Jan '54

Geachte Heer Vermeulen,

De heer Salters, die bij de Ned. Radio Unie de man is die de buitenlandse relaties onderhoudt, vertelde me van Uw telegram.

Als ik het goed in me opgenomen heb, verzocht U hem aan de Belgische omroep te vragen een reporter te sturen omdat de Nederlandse omroep niet voldoende belangstelling had getoond.

Dit kan op twee dingen slaan.

Misschien bent U van oordeel dat het op de weg gelegen had van een der Nederlandse omroepverenigingen een vraaggesprek met U te organiseren naar aanleiding van de in Brussel behaalde prijs. Dit is, voor zover ik weet, niet gebeurd en U vindt – bij nader inzien – daar aanleiding in de aanvankelijk geaccepteerde verslaggever af te wijzen, omdat hij bij een van de Nederlandse omroepverenigingen in dienst is. De technische faciliteiten die Hilversum aan Brussel verleent zijn niet zulk een bezwaar.

Interpretatie nr. 2 die ik aan Uw houding kan geven is deze: Na het bezoek dat ik aan Mevrouw Vermeulen bracht, hebt U zich bereid verklaard, en nu kwam de zaak niet tijdig in orde "omdat de Nederlandse Omroep niet voldoende belangstelling toonde."

Het is U waarschijnlijk niet bekend dat de briefkaart met Uw toezegging niet, zoals afgesproken, 's ochtends in mijn bezit was, maar eerst in de tweede bestelling bezorgd werd. Ik vond het bericht toen ik van een reis 's avonds thuiskwam en heb te ongeveer elf uur nog den heer Salters opgebeld om te beslissen wat diende te geschieden. Zoals te verwachten was maakte de vertraging van een volle dag het toen geheel onmogelijk studioruimte en opname-apparatuur vrij te maken op zo korte termijn, twee technici aan te wijzen, enz.

Ik verzocht den heer Salters U dit zo spoedig mogelijk telegrafisch te laten weten, hetwelk hij meen ik gedaan heeft.

Het mislukken is uitsluitend te wijten aan het feit dat ik niet – voor ik 's ochtends de deur uitging – van Uw decisie op de hoogte was.

De radioverenigingen helpen elkaar internationaal door, bij verzoeken als dit er een was, technische hulpmiddelen en personeel ter beschikking te stellen. Wanneer het N.I.R. het er voor over had gehad mensen uit België te sturen, zou het zich wel rechtstreeks met Ponse en met U in verbinding hebben gesteld. De heer Salters was niet van zins Uw verzoek over te brengen en, na Uw telegram, gevoel ik niet de minste lust me nog – wat U betreft – met de zaak te bemoeien. Het interview met Luctor Ponse gaat door.

Het staat U geheel vrij zelf iemand aan te wijzen met wie U de opname wilt maken. Het zal dan voor hem evenals voor mij extra-werk zijn, dat niet gehonoreerd wordt. Alleen zou de vastgestelde voorbereidings- en opnametijd gehandhaafd dienen te worden, Dinsdag 5 Jan. 16.00-17.30 in de Avro-studio, en de heer Salters zou hiervan telefonisch (8506, of na 18.00 uur, 7312, Hilversum) op de hoogte gesteld moeten worden.

R. Schoute

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA