MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490119 Matthijs Vermeulen aan Alice von Eugen-van Nahuys - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Alice von Eugen-van Nahuys

 

Amsterdam, 19 januari 1949

 

Amsterdam

Heerengracht 330

19 Januari 1949

Zeer Geachte Mevrouw von Eugen,

Het was mij onmogelijk U eerder te antwoorden op uw brief van 5-1. De correctie der dactylografie van mijn nieuwe boek (die ik nog niet bekeken had, toen ik Uw man op 1 Januari schreef en die ik met vele dagen speling meende te kunnen beëindigen alvorens hij op reis ging) eiste meer tijd dan ik vermoedde. En de supervisie welke ik ondernam met mijn vrouw om de copie geheel persklaar te maken werd juist bij de laatste hoofdstukken onderbroken en vertraagd door de verschillende bezigheden waartoe ons de geboorte noodzaakte van het nieuwe menschen-kind, dat gisteren ter wereld kwam onder de naam van Odilia Marianne, zooals U misschien in de krant gelezen hebt. Ik denk dat mijn vrouw en ik vandaag onze gezamelijke verbetering voortzetten in de Ziekenverpleging van de Prinsengracht en dat wij er stellig deze week mee zullen klaar zijn. Ik hoop dat U ons voor deze vertraging wilt verontschuldigen.

En eerst een vraag nu: Wanneer komt mijnheer von Eugen terug van zijn reis? Als zijn tocht lang duurt zal ik mij dan met mijn "manuscript" wenden tot den heer Veenstra, of zal ik het doen toekomen aan U? Voor de "Uitgever" is er misschien geen haast bij, verondersteld a priori dat dit boek verschijnt bij ABC. Maar ik persoonlijk zou het nuttig vinden zoo spoedig mogelijk te weten of A.B.C. geneigd is tot publicatie van mijn jongste werk, dat, hoewel overeenstemmend, in menig opzicht verschilt van Het Avontuur van den Geest, en, geloof ik, de lezers tegelijk meer zal passioneren voor en inlichten over de noodzakelijkheid en de motivering ener juistere beschouwing der wereld en van ons leven.

Hierna dan antwoord op Uw vriendelijke vraag. Dit tweede boek is niet hetzelfde dat de Meulenhoff-prijs ontving. Deze onderscheiding werd toegekend aan Princiepen der Europese Muziek waarvoor ik reeds in 1945 een overeenkomst gesloten had met de Uitgevers Mij Holland. Voordat dit boek den Meulenhoff-prijs kreeg heb ik beproefd mij van deze verplichting te ontbinden, omdat ik zeer gaarne dit werk had zien verschijnen bij ABC, doch de Mij Holland met wie ik een contract geteekend had, wilde van de daaruitvolgende rechten geen afstand doen, tot mijn grote spijt.

Ten laatste: ja, noteer mij als abonné van De Nieuwe Stem. Het heeft mij verheugd voor het eerste (of tweede) nummer een bijdrage te kunnen leveren, ontleend aan Princiepen der Europese Muziek. Ik denk dat onder Uw auspiciën dit tijdschrift vaart zal nemen en als de redactie verdere bijdragen van mij wenscht zal het een vreugde voor mij zijn om mede te werken tot het doel dat U zich stelt met de behartiging van deze Nieuwe Stem.

Vriendelijk groetend en

Met de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept