MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461018 Stichting Nederlandsche Muziekbelangen - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Stichting Nederlandsche Muziekbelangen (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 18 oktober 1946

 

Amsterdam-Z., 18 October 1946

Geachte Heer Vermeulen,

Zooals de heer Wiessing U reeds heeft medegedeeld in het onderhoud dat hij kort geleden met U had, lag het in de bedoeling van het bestuur van Muziekbelangen U uit te noodigen zitting te willen nemen in de Bibliotheek-Commissie. Het zou bijzonder op prijs worden gesteld wanneer U aan dat verzoek zou willen voldoen, omdat op deze wijze een nauw contact tusschen U en onze instelling blijft bestaan en wij kunnen blijven profiteeren van Uw kennis en inzicht.

Zooals U bekend is werd deze Commissie noodig geoordeeld en reglementair omschreven voor de beoordeeling van die manuscripten, die niet door een ophanden zijnde uitvoering of door prominentie voorrang genieten, om in de Bibliotheek te worden opgenomen. Zitting in die Commissie hebben momenteel Mej. Henriette Bosmans en de heer Piet Tiggers. De werkzaamheden zijn ongeregeld, de leden genieten een presentiegeld van f 10.- voor iedere bijeenkomst, benevens vergoeding van event. reis- en andere onkosten.

Wij blijven in afwachting van een spoedig antwoord en teekenen inmiddels hoogachtend,

v/de Stichting "NEDERLANDSCHE MUZIEKBELANGEN"

C. Nierstrasz

administratrice.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA