MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460503 Matthijs Vermeulen aan Stichting Nederlandsche Muziekbelangen - C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Nederlandsche Muziekbelangen (C. Nierstrasz)

 

Louveciennes, 3 mei 1946

 

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

3 Mei 1946

Zeer Geachte Mejuffrouw Nierstrasz,

Tot nu toe ben ik voortdurend in beslag genomen geweest door mijn werkzaamheden en kon ik U niet antwoorden op Uw vriendelijk schrijven van 1 April. Die vertraging heeft mij dikwijls gespeten en ik bied U al mijn verontschuldigingen aan.

Ik ben U zeer verplicht en dankbaar dat U tot aan mijn komst te Amsterdam de goedheid wilt hebben U te belasten met het provisorische dat in deze zomer-maanden mijn taak zou zijn aan de Bibliotheek. Ik vermoed 15 Augustus mijn werk te zullen aanvangen. Het verheugt mij zeer bij U voorlichting en samenwerking te kunnen vinden.

Mocht U denken dat het nut zou hebben om in relatie te treden met Fransche foto-copisten, wilt U mij dit dan mededeelen? Zeer gaarne zou ik de prijzen kennen der Hollandsche foto-copie om met de Fransche een vergelijking te kunnen maken. Zijn de gewone Holl. copisten overkropt met arbeid dan zou wellicht in overweging genomen kunnen worden (wanneer de prijzen zich equilibreeren) om voor een deel van den uit te voeren arbeid hulp te zoeken bij Fransche copisten, die talrijker, en dus minder overbeladen zijn. U zoudt mij groot genoegen doen mij hierover Uwe opinie te geven.

Gaarne een en ander van U vernemend,

Met beleefde groeten

en de meeste Hoogachting

Matthijs Vermeulen

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, St. Nederlandsche Muziekbelangen