MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19381215 Comité Maneto - Jan van Gilse aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (Jan van Gilse)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 december 1938

 

15 December 1938

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Ik gevoel mij zeer schuldig dat ik nog steeds niet op het zeer vriendelijke schrijven van Uw vrouw heb geantwoord. U wil daaruit niet opmaken, dat dit briefje mij niet zeer heeft getroffen; integendeel, het heeft mij zeer verheugd, na zooveel jaren en na zooveel gebeurtenissen, die er tusschen liggen, op deze wijze een levensteeken te mogen ontvangen. Ik hoop er later nader op terug te komen. De reden van mijn zwijgen is spoedig gezegd: ik heb een groot werk onderhanden, een opera, en U weet bij ervaring dat in zulke gevallen elke afleiding, hoe aangenaam op zichzelf die zijn mag, als een storing wordt gevoeld. Er ligt bij mij dan ook nog veel correspondentie ter afdoening.

Thans kom ik tot U met het volgende verzoek. Maneto zal in het voorjaar een concert geven met medewerking van het Concertgebouw-orkest en de koorvereeniging "De Stem des Volks". Uitgevoerd wordt in elk geval het Requiem van Willem Landré. Wij zouden gaarne op dienzelfden avond een omvangrijk sinfonisch werk brengen, dat in Amsterdam nog niet is uitgevoerd. Onze gedachten gaan daarbij ook naar een van Uwe sinfoniën. Teneinde nu een keuze te kunnen doen, zou het ons Comité zeer aangenaam zijn wanneer U Uwe manuscripten voor korte tijd ons ter beschikking zoudt willen stellen. Wij zullen voor een zorgzame behandeling zorgdragen. Het beste stuurt U Uwe zending aan het bovenstaande adres. Zoodra wij een beslissing hebben genomen, ontvangt U nader bericht. Wilt U ook nog even aangeven of van Uwe sinfoniën het orkestmateriaal voorhanden is.

Aannemende dat U aan ons verzoek zal willen voldoen,

Intusschen met vriendelijke groeten en hoogachting,

[w.g. Jan van Gilse]

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto