MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19380509 Comité Maneto - Jan van Gilse aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (Jan van Gilse)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 9 mei 1938

 

9 Mei 1938.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Uit een briefje van U aan onzen Secretaris, zien wij dat het bestaan van Maneto U tot de Haagsche Manifestatie onbekend was. Om die reden hebben wij het genoegen U hiermede als drukwerk te doen toekomen het programmaboek van ons eerste muziekfeest, hetwelk plaats vond in Juni 1937 te Amsterdam en waarmede Maneto in het leven trad. Het zou ons verheugen indien U dit programma met eenige belangstelling wilde doorzien.

Uit dit boek zult U tevens ervaren dat Willem en Guillaume Landré twee verschillende personen zijn en wel vader en zoon.

Inmiddels hoogachtend,

[w.g. Jan van Gilse]

Voorzitter.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto