MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19330615 Matthijs Vermeulen aan Nico van Suchtelen

Matthijs Vermeulen

aan

Nico van Suchtelen

Louveciennes, 15 juni 1933

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

15 Juni 1933

Zeer Geachte Heer Van Suchtelen,

Het doet mij genoegen dat U het initiatief neemt eener motie, welke de Hollandsche Penclub tot zekere hoogte kan zuiveren van de intellectueele onproperheid harer afgevaardigden, en van de oneer waaraan zij hunne afdeeling hebben blootgesteld op het Congres te Dubrovnik.

Ik betuig U dus mijn volle instemming met de resolutie waarvan U mij het concept heeft doen toekomen in Uw schrijven van 13 dezer, en protesteer bij voorbaat tegen elke eventueele verzachting der termen waarin de resolutie vervat is.

Met de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen

vooralsnog alleen in fotokopie overgeleverd

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA