MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19330107 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 7 januari 1933

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

7 Januari 1933

Hooggeachte Heer Colenbrander,

Toen ik U begin December het stuk zond over den roman van Romains wist ik niet dat Uw volgend nummer gewijd zou zijn aan Willem van Oranje. Ik zag er dus geen bezwaar in om een eenigszins gewijzigde copie van hetzelfde artikel te sturen aan het Soerabaiasch Handelsblad. Hoewel er vermoedelijk weinig lezers van De Gids zijn die dezen krant ontvangen is de mogelijkheid niet uitgesloten dat U een gelijktijdigheid, welke ik dacht te vermijden, niet gewenscht vindt. Bij retournering mijner verbeterde drukproef aan Van Kampen breng ik U even op de hoogte van deze scrupule, de beslissing natuurlijk aan U overlatend.

Met waarlijke bewondering heb ik Uw Wilhelmus-nummer doorgebladerd en wacht slechts op een paar vrije dagen om het te lezen. Mijn vrouw die hierbij haar enthousiasme voegt is erover in de wolken.

Voor het aangesproken jaar bied ik U en Mevr. Colenbrander onze hartelijke gelukwenschen aan en blijf met de meeste Hoogachting

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids