MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311100 Constant van Wessem - De Vrije Bladen aan Matthijs Vermeulen

Constant van Wessem (De Vrije Bladen)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Hilversum, [november] 1931

 

Bergweg 20, Hilversum

Zeer geachte Heer Vermeulen

Nog steeds bereiken mij van verschillende zijden verzoeken of het niet mogelijk zou zijn u te overreden ook nog een kleine bloemlezing samen te stellen uit het restant uwer critieken over muziek. De Vrije Bladen geven tegenwoordig cahiers uit, in zulk een cahier zou zeer goed een herdruk te geven zijn uit diegenen van uw muziekcritische stukken, die nog heden ten dage volkomen actueel zijn.

Het groote succes, dat tegen uw eigen verwachting in uw bundel "Klankbord" had, rechtvaardigt de meening, dat ook voor zulk een herdruk van met zorg gekozen stukken de belangstelling groot zal zijn, te meer waar mij vaak spijt betuigd werd, dat sommige uwer zoo voortreffelijke kleinere critieken er in gemist werden. Ik begrijp, dat u datgene uit uw critisch werk, dat uitsluitend aanvallen op personen betreft, liever begraven laat zijn maar er is nog zooveel anders bij, waarvan het mij evenals anderen spijt, dat het verdwenen is in de kolommen van dagbladen, die feitelijk voor niemand meer bereikbaar zijn. Ik denk b.v. maar aan het onvergetelijke artikeltje, waarin u uw aandoeningen beschrijft onder het eerste aanhooren van moderne Fransche strijkkwartetten door het Hollandsch Strijkkwartet! Wanneer u dat het werk vergemakkelijkt wil ik zelf gaarne uit het in uw bezit zijnde materiaal een voorloopige keuze doen, maar laat het mij probeeren en zend u ze mij toe!

Hoe gaat het u overigens? Ik was van den zomer eenige dagen in Parijs, maar vond tot mijn spijt geen tijd meer een afspraak voor een ontmoeting met u te maken.

Met allervriendschappelijkste groeten

uw

Constant van Wessem

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA