MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280805 Matthijs Vermeulen aan Jan Engelman

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Engelman

Louveciennes, 5 augustus 1928

Louveciennes (Seine-et-Oise)

21 Rue de Voisins

5 Augustus 1928

Zeer Geachte Heer Engelman,

Twee dagen na Uw vertrek uit Parijs kwam mijn briefje terug met de vermelding "inconnu place du Maine 6". De schuld moet liggen bij het hotel-personeel.

Als met "in princiep" geen principieele redenen bedoeld zijn die ik in overweging zou moeten nemen, zie ik niet in waarom ik "in beginsel" niet bereid zou zijn een keuze mijner essais bij "De Gemeenschap" uit te geven. De eenige omstandigheid waaronder ik zou moeten weigeren ware, dat "De Gemeenschap" verband hadde met het Communisme. Ik zou, wijl ik elders verbeten anti-communistische artikelen geschreven heb en zeker nog zal schrijven – ik kan de Communisten niet meer uitstaan – deze dubbelzinnigheid niet kunnen accepteeren. Tot mijn spijt moet ik bekennen dat ik absoluut niets weet van "De Gemeenschap" en zelfs niet van uw tijdschrift, want sinds mijn evasie hield ik om zoo te zeggen geen contact met Holland. Ik schrijf U dit dus alleen à titre documentaire, opdat wij weten wat wij aan elkaar hebben.

Gelijk U waarschijnlijk weet ben ik altijd genoodzaakt geweest de letterkunde te beoefenen ter wille van het centje. Daar 't mij tot dusverre onmogelijk viel de qualiteit te offeren aan de quantiteit marcheert deze zaak niet erg schitterend. Het zou mij plezier doen als "De Gemeenschap" daar rekening mee wilde houden voor zooveel dat in haar macht is.

Wanneer dus deze plannen niets in den weg staat zal ik het boek inrichten naar uwe aanduidingen. Ik behoef dan nog slechts te weten het aantal bladzijden en het aantal woorden of letters per bladzijde.

Ik had gaarne met U kennis gemaakt. Het in de eerste keer in mijn leven dat ik een correspondentie mis. Ik las niets van U dan uw stuk in Anti-Nu.

Met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum