MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280516 Matthijs Vermeulen aan A. Roland Holst

Matthijs Vermeulen

aan

Adriaan Roland Holst

Louveciennes, 16 mei 1928

Louveciennes (S. & O.)

21 Rue de Voisins

16 Mei 1928

Beste Jany,

Hoe gaat 't met je? Rik stuurde me een week geleden 25 gulden voor de "Gids-verrekening" en vroeg me om 't je te berichten. Daar is niets van gekomen. Mijn dochtertje heeft de bof en de gezondheid van Anny is maar zoo-zoo in deze ijzige weken. Ik zelf draag een kop die uit alle voegen lijkt sinds den vorigen herfst en niet genezen wil. Alleen de hersens functionneeren er normaal en redelijk.

Heb je mijn vorigen brief gekregen? Ik had de kinderen den facteur er mee achterna laten hollen en dat is nog onveiliger dan de bus. Er stond niets bijzonders in maar ik vraag me af of je vooruitgaande gebleven bent.

Ik heb de laatste veertien dagen overigens een beetje respijt en kan me weer mensch voelen, dit is een van nature lui en nieuwsgierig wezen. Ik had in December op me genomen de reductie te maken voor twee piano's van een ballet dat bestemd was voor Diaghilev. Het was vrij slecht betaald werk maar 't kon me af en toe de illusie geven van me bezig te houden met muziek. Ik geloof overigens dat ik beter had gedaan met artikelen te schrijven. Wat een misère het "geef ons heden ons dagelijksch brood". Zeg me eens: Zou 't op onze diverse vrienden een erg slechten indruk maken als ik aan "NU" een paar artikelen stuur?? Ik heb zulke verschrikkelijke excommunicaties gelezen tegen dit drukwerk dat ik niet meer weet waaraan ik me te houden heb. Wat mijn persoonlijke opinie betreft – en ik kan ze je zeggen wijl jij er tot dusverre nog niet aangevallen bent geloof ik – de lui die in "NU" keffen tegen de anderen zijn geen haar beter dan die ze uitschelden, en al ben ik het met sommige offensieven eens, ik vind dat ze zonder uitzondering anders geformuleerd hadden moeten worden.

Gaat je die Van Domselaer zoo ter harte? Mon Dieu, V.D. is een gelukkig mensch te achten. Hij zit in een bolwerk van zekerheden en heeft zijne persoon kunnen pantseren met een harnas van onwrikbare dogma's. Hij heeft bovendien een aantal vrienden die voor hem door 't vuur gaan. Ik benijd hem om deze dingen. Wat zou ik daar aan gaan morrelen? Ik heb er nog altijd geen zin in. Op zich zelf beschouwd is zijne muzikale positie reeds precair genoeg. Zijne muziek bezit niet alleen geen greintje originaliteit maar zij bezit ook geen greintje magnetisme; en 't beetje vitale kracht dat ik in haar vind is deductie van illustre voorgangers; pathos en pose. Hij kan leuteren over structuur zooveel hij wil: vóór men over structuur praten kan moet men eerst wat te construeeren hebben. Nog daargelaten dat zijne structuur zelfs niets is dan nauwlijks gemaskeerde copie. Je kunt hem dit zonder twijfel niet laten lezen maar ik kan 't onmogelijk esoterischer uitdrukken.

Schrijf je me eens? Dwing je zooals ik me vandaag dwing. Alle excuses voor de schrijf-machine. Ik heb nog altijd 't gevoel dat ik met dat ding een waren vriend te kort doe. Veel hartelijks van Anny met een handdruk van je trouwen, toegenegen,

Thijs

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum