MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19271124 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 24 november 1927

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

24 November 1927

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

Het zou mij verheugen, wanneer U voor bijgaand artikel1 plaats kondt vinden in het Januari-nummer van "De Gids".

De dictionnaire ontbreekt me om de absolute zekerheid te hebben dat de auteur dien de Franschen Lucien de Samosate noemen in 't Hollandsch Lucianus mag heeten. Mocht ik mij vergissen zoudt U dan de goedheid willen hebben de noodige verandering aan te brengen?

U dank betuigend, met beleefde groeten en de meeste Hoogachting,

Uw Ed's Dw.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel behandelt Jean Cocteau, Opéra (1927) en Henry de Montherlant, Aux fontaines du désir (1927); zie De Gids 92, 124-142.