MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19181202 Matthijs Vermeulen aan G.H. de Marez Oyens - Concertgebouw NV

Matthijs Vermeulen

aan

G.H. de Marez Oyens (Het Concertgebouw NV)

 

Amsterdam, 2 december 1918

 

Amsterdam, 2 December 1918

Zeer geachte Heer,

In antwoord op uw schrijven van 2 December heb ik de eer U te verzoeken het volgende ter kennis te brengen van het Bestuur van het Concertgebouw:

Ik heb de eer het Bestuur van het Concertgebouw te verklaren:

dat ik voornemens ben voortaan op geen enkele wijze mijne meening tijdens het concert te doen blijken, noch op eenige wijze te zullen demonstreeren;

dat ik de orde in geen enkel opzicht zal verstoren.

Met verschuldigde hoogachting aan UED en het Concertgebouw-Bestuur heb ik de eer te zijn

Uw Dw

Matthijs Vermeulen