MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19181117 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 17 november 1918

Amsterdam Zondagavond.

17 Nov. 1918.

Beste Cornelis,

Ik zou gaarne van je weten, hoe 't staat met die Symphonie-partituur en of de copie der partijen nog in orde is gekomen. Heuckeroth heeft me er al een paar keer om gevraagd voor zijne A.O.V. en ik geloof, dat 't 't best is om 't te probeeren. Van 't Concertgebouw is toch niets te verwachten en gesteld al, dat gij er in slaagde, – wanneer ge u dan ook nog interesseerde voor de Violoncel-sonate en voor La Veille zou men werkelijk zeggen, dat we samen een zaakje hadden. Ik geloof niet dat dat te pessimistisch geredeneerd is. Zoudt ge me daarom de partituur (met of zonder partijen – liefst met) een dezer dagen niet even willen laten aanreiken of me willen telefoneeren, wanneer ze gehaald kunnen worden. Ik stuur dan wel een kruier.

Het deed me pleizier, dat mijn violoncel-sonate "indruk" op je gemaakt had volgens je schrijven. Maar het was me niet duidelijk wat je bedoelde met "hoewel niet primair-muzikaal". Daar ik het werk in de eerste plaats bedoeld heb als primair-muzikaal vrees ik, dat we elkaar in zake muziek maar slecht begrijpen. In ieder geval onvolkomen. Ik weet niet, of ge er prijs op stelt om te trachten dit "begrijpen" te vervolledigen. Ik wel, desnoods. Het is immers zeer moeilijk een tijdgenoot te vinden. Zou er van "voorspelen" nog iets komen, denkt ge? Ik vrees dikwijls, dat gij, of Canivez, of beiden, het te druk hebt. Of ik, of wij met z'n drieën! Het schijnt geen tijd meer om ijzer met handen te breken. Ja, waar is het enthousiasme verzeild geraakt?

Met jouw opvattingen (en met Andriessen's) van Debussy's Epigraphes antiques was ik het niet eens. Wanneer ik dien avond had kunnen schrijven zou ik het je in de krant verteld hebben, maar het lukte niet. Het is mijn meening, dat ge geen van beiden het werk in zijn kern gepakt hebt. Ik zou daarover nog wel eens met je willen praten.

Wilt ge me dus bericht sturen over de Symphonie? Hoe eer hoe liever.

Hartelijke groeten

tt

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut