MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19151017 Willem Mengelberg aan Matthijs Vermeulen

Willem Mengelberg

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 17 oktober 1915

17. Oct. 15.

Geachte Heer Vermeulen

Drukke bezigheden verhinderden mij Uw briefje spoediger te beantwoorden.

Nieuwe partituren of manuscripten, mij gedurende het concertseizoen toegezonden, groeien in den regel aan tot 'n stapeltje, hetwelk ik eerst na dat seizoen met de daarvoor noodige rust kan doorlezen, en waaruit ik dan datgene kies, wat ik voor uitvoering in een der concerten geschikt acht. Ik verzoek u dus mij in Maart of April Uwe partituur ter inzage te willen afstaan.

Mocht u er intusschen prijs op stellen dat ik Uw werk reeds nu inzie, kunt U mij de partituur ook dadelijk zenden. Ik ben er echter niet zeker van, dat ik den tijd vind haar gedurende mijne zeer drukke concertwerkzaamheid te kunnen bestudeeren.

Hoogachtend

Uw dw.

W. Mengelberg.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA