MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19430106 Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 6 januari 1943

Louveciennes (S et O)

6 Jan. 1943

Zeer Geachte Heer Onnen,

De geboorte uwer twee jongens behoort tot het nieuws, vandaag zeer schaarsch dat men niet vernemen kan zonder een spontanen innerlijken glimlach, en zonder te zeggen: magnifiek. Het is een groot voorrecht aan de zijde te staan van het hernieuwde leven. Mede namens mijn vrouw onze hartelijkste gelukwenschen voor de Moeder, voor Igor en Roland, voor u. Het spijt ons buitengewoon dat de omstandigheden niet toelaten een takje bloemen te zenden. Wij doen het in gedachte.

Merci voor de toezending van uw artikel over Sweelinck dat ik hiernevens retourneer. Ik heb het gelezen met groote belangstelling en voldoening. Het lijkt me niet mogelijk om alles wat wij van onzen laatsten componist weten, en daarbij nog wat anders, beknopter, duidelijker en in een breeder perspectief samen te vatten dan u gedaan hebt. Alle respect daarvoor en al1e complimenten!

Tot nader een dezer dagen denk ik.

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Een hartelijken gelukwensch aan 't Moedertje dat weldra de mooiste klanken aan haar piano zal tooveren voor de twee prachtige boys waarop vader met recht trots mag zijn! Zou Père Noël 194l dit magnifieke geschenk reeds bij voorbaat in gedachten voor U onder de boom in de Rue de l'Offertoire gereserveerd hebben?! toen ik Uw pianospel bewonderde en 't U eventjes kwam zeggen?

Wat een leuk toeval dat Frank Onnen een jaar later z'n belangstelling voor Matthys Vermeulen op zoo'n hartelijke wijze zou uiten! En 't grappige ervan is dat U beiden mij onbekend waart: veel later vroeg ik alleen naar Uw naam, de pianiste, geen idee hebbend nog, van ooit iets naders te hooren of te weten! –

A. Vermeulen

het tiksel van de transcriptie is verloren gegaan

verblijfplaats origineel onbekend