MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19421230 Matthijs Vermeulen aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 30 december 1942

Louveciennes (S et O)

30 Dec. 1942

Zeer Geachte Heer Onnen,

Merci nogmaals voor Uw goede woorden van 21 Dec. Of het er zeer velen zijn, velen, of slechts enkelen, uit wier naam u een zeker élan in de verwachting uitdrukt, het is me een buitengewoon en waar genoegen om de geestdrift te ontmoeten en desnoods zal ik mij zeer gaarne tevreden stellen met u alleen.

Moet ik uit Uw brief afleiden dat U de uitvoering van twee werken op één concert als een mogelijkheid beschouwt, daar U tegelijkertijd de Violoncel-sonate en de Trois Salutations voor een vertolking in overweging schijnt te nemen?

Ik heb mijn zoon Josquin, die elken dag naar Parijs gaat (hij werkt aan de Bibl. Nat.) met de Ave Maria's naar den copist gezonden met wien ik sinds lang relaties heb. Hij zou ze slechts kunnen leveren over een maand, zóó druk heeft hij 't, en al zijn collega's dito. Ik heb echter slechts één exemplaar dat ik niet gaarne zou afstaan. Is eind Januari nog vroeg genoeg?

Wie belast zich bij Triptyque met de keuze der uitvoerenden? Of doet u dat wellicht? Wie denkt u, zal de pianist zijn? Ik heb Mlle Noémie Pérugea [bedoeld is: Pérugia] nimmer gehoord, doch heb het volste vertrouwen in uw appreciaties.

Meent U dat de Violoncel-partij te Amsterdam gespeeld kan worden door Henk van Wezel? Ik heb de Sonate indertijd aan hem opgedragen, doch hij kent haar nog niet, omdat de oorlog tusschenbeide kwam. Ik weet echter niets van de plaatselijke omstandigheden in Holland en er kan heel wat veranderd zijn. Zonder hierover eerst ingelicht te zijn zou ik Van Wezel noch kunnen willen of wenschen als solist, maar ik zou hem ook onmogelijk in stilte kunnen voorbijgaan. Kan ik U verzoeken mij daaromtrent op de hoogte te brengen? Waarlijk goede cellisten zijn altijd zeldzaam geweest in Holland.

Zoodra ik Uw antwoord heb zal ik mijn best doen om U de Violoncel-sonate, en indien mogelijk ook de Ave Maria's, zoo spoedig als kan te laten aanreiken door Josquin. U zoudt mij van een zware zorg ontheffen, wanneer U het voorloopige artistieke toezicht op u wilde nemen. Of is dat te veel gevergd in verband misschien met Uw eigen bezigheden? Ik ben midden in de compositie eener nieuwe symphonie, en ik geloof dat ik, liever dan op 't oogenblik tijd te verliezen en de aandacht te versnipperen, het concert zou laten schieten.

Veel dank bij voorbaat en met mijn beste wenschen voor 1943

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

louter in transcriptie bewaard gebleven

verblijfplaats origineel onbekend