MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580324 Matthijs Vermeulen aan Nederlandse Vredesraad - W.H. van Dobben - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Nederlandse Vredesraad (W.H. van Dobben)

 

Laren, ± 24 maart 1958

 

Zeer Geachte Heer Van Dobben,

Op mijn 70ste verjaardag ontving ik tot mijn heuglijke verrassing een feestelijk bloemstuk van U namens de Ned. Vredesraad, die mij eveneens een telegrafische gelukwens deed toekomen.

Wegens een pijnlijke ongesteldheid in beide handen, die mij tot schrijven onbekwaam maakte, was ik totnutoe niet in staat U mijn dank te betuigen voor dit bijzonder gewaardeerde blijk van medeleven.

U gelieve deze woorden te beschouwen als een te schaarse uiting van de warme erkentelijkheid welke ik de Ned. Vredesraad toedraag.

Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om U te zeggen, dat mensen als ik, die "kunst" maken met hun "hart", in de activiteit van strijders als U een onwaardeerbare steun vinden. Want wat zonder Uw verzet tegen de waanzin en de boosaardigheid onze wereld zou zijn en onze maatschappij, durf ik mij nauwlijks verbeelden.

Met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA