MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550304 Matthijs Vermeulen aan Wereld Federalisten Beweging Nederland - H.H. Sluijter - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Wereld Federalisten Beweging Nederland

 

Amsterdam, 4 maart 1955

 

4 Maart

Zeer Geachte Mej Sluyter,

In beginsel ben ik gaarne bereid Uw uitnodiging te aanvaarden tot het vervullen van een spreekbeurt voor de Utrechtse afdeling der W.F.B.N., waarover Uw geƫerd schrijven van 25 Febr. 1955 handelt.

De Woensdagen 13, 20 en 27 April zouden mij daarvoor geschikt zijn. Het meest geschikt dunkt mij de 27ste.

Mag ik U, alvorens een vast besluit te nemen, de volgende vragen stellen?

Hoe lang kan de toespraak duren?

Waar zal zij plaats vinden?

Op hoeveel hoorders kan ongeveer gerekend worden?

Wanneer ik zou wensen dat de bijeenkomst toegankelijk worde gesteld voor het publiek in 't algemeen, en niet beperkt blijve tot de W.F.B.N., kan dan aan deze wens worden voldaan?

Hoeveel bedraagt de maximum-vergoeding welke Uw middelen veroorloven mij toe te kennen?

In afwachting van Uw antwoord verblijf ik met de meeste Hoogachting,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA