MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491100 Matthijs Vermeulen aan Hugo van Eeden - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Hugo van Eeden

 

Amsterdam, begin november 1949

 

Waarde heer Van Eeden,

Zoudt u de goedheid willen hebben om kennis te nemen van mijn brief aan Rudolf Escher, verschenen in de Groene van 29 Oct? U zult dan merken dat ik "onthutst" ben. Niet enkel ik, maar ook anderen, hoorden in uw critiek over mijn Vijfde symphonie een toon van overbodige hostiliteit. Dat accent heeft hèn verwonderd, maar mij verbaasd, die u toeliet in mijn huis, waar niet iedereen gemakkelijk binnenkomt. Dat speciale accent uwer critiek heeft mij "onthutst", die meende in uw bemoeiïngen omtrent mijn muziek een mogelijkheid te vinden tot vriendschappelijke relaties.

Ik heb mij daarin vergist, wat mij bijzonder berouwt. En gelieve mij goed te verstaan. U is met de heer Flothuis, de enige criticus met wie ik, wegens die specifieke intonatie, zekere afstanden wensch te herstellen. Ik heb er niets op tegen om scherp en hard afgekeurd te worden. Aan ieder zijn verantwoordelijkheid. Maar een geoorloofde dosis van zelfrespect verbiedt mij om genoegelijke betrekkingen te onderhouden met dezulken voor wie mijn innerlijk wezen niet slechts vreemd en ontoegankelijk blijkt te zijn, maar die het bejegenen met een duidelijke incompatibilité d'humeur.

U hebt mij gisteravond (bij de Schönberg-herdenking) overrompeld door buiten mijn verlangen in een conversatie te treden, waarbij U mij na weinige ogenblikken Uw totale onkunde bewezen hebt betreffende de natuur van Paul Claudel. Ik verzoek U van dergelijke verrassingen voortaan gevrijwaard te blijven.

Als ik echter in De Tijd van 31 Oct. niet gelezen had dat U Diepenbrock's "Wanderers Nachtlied "geaffecteerd" oordeelt, zou ik U waarschijnlijk mijn eigen "gevoeligheden" verhuld hebben. Maar met dat woordje "geaffecteerd" demonstreert U afdoende dat U over de muziek en over de psyche van den kunstenaar slechts zeer elementaire, zeer rudimentaire begrippen en ervaringen hebt.

Daarvoor bestaan geen verontschuldigingen. Hij, die boud en klakkeloos zulke dwaasheden schrijft, moet eerst in de leer gaan, want hij beseft nog zo goed als niets.

Het zal mij genoegen doen wanneer deze terechtwijzing U tot voordeel en inzicht strekken kon.

Zonder een greintje hoogmoed de kansen waarderend die U hebt,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA