MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19481217 Matthijs Vermeulen aan Eduard van Beinum

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard van Beinum

Amsterdam, 17 december 1948

Amsterdam

Heerengracht 330

17 Dec. 1948

Beste, allerbeste Van Beinum,

Hierbij, je liefde kennende voor Engelsche cigaretten, een bescheiden poging tot "omkooping", zooals de menschen zullen zeggen (en reeds gezegd hebben) die lezen dat ik je bewonder. Het spijt me slechts dat ik niet eer geweten heb hoeveel je hield van Angelsaksische tabak. Want op De Groene bevindt zich een leverancier, die ik sinds lang had kunnen benutten om je te beïnvloeden!

Ik was Donderdag-avond verrukt over het orchest, over jou, en dikwijls zelfs over Tsjaikofski, tijdens en ook na je vertolking van zijn Vijfde Symphonie. Er gaat toch maar niets boven vijftig minuten van klank en melodie, zooals daar onafgebroken en zoo goed als onovertrefbaar gemaakt werd! Magnifiek.

Nog dikwijls, en bijna voortdurend, heb ik teruggedacht aan ons gesprek van Woensdag, vooral wat mijn eigen symphonie betreft. Hoor eens, Eed. Ik weet niet in hoeverre je oprecht bent (zooveel menschen zijn vriendelijke leugenaars!) wanneer je tegenover mij je waardeering uitdrukt jegens mijn werk. Maar als je oprecht bent trek dan de consequenties. Mij hoef je niet "om den tuin te leiden". Ik heb Mengelberg altijd bewonderd, wanneer hij verwonderlijk was, hoe petieterig hij zich ook tegenover mij als componist gedragen heeft. En jou ook zal ik altijd bewonderen wanneer je bewonderenswaardig bent, hoe je ook handelt tegenover mij als componist. Ik garandeer je dat van te voren. Zoo dikwijls je muziek maakt zul je mij in je macht hebben en zal ik zeggen dat je buitengewoon, – mirakelsch! – bent. Maar tegelijk zou ik toch ook wel willen dat je altijd te werk gaat volgens je overtuiging, je intieme stem. Ik zou dat willen ten voordeele van jezelf. Want het kan onmogelijk goed voor je zijn dat je iets in 't donker laat wat volgens je idee verdient tot het licht te komen. Ik zelf kan me vergissen wanneer ik meen dat je lang zult kunnen zoeken alvorens een symphonie te vinden als "mijn" Vijfde, waarin zooveel authentiek nieuws verwerkelijkt wordt. Doch als jij me zegt, dat mijn werk je interesseert, terwijl ik zelf wéét dat die muziek de eigenschappen heeft om jou als musicus te interesseeren (in den totalen zin van dit woord) dan kan het slechts tot je voordeel strekken om te doen overeenkomstig je meening. Ik zeg je dit heelemaal objectief. Ik zou precies zoo redeneeren wanneer het een ander betrof dan mij, of jou.

Komiek! Juist op dit oogenblik wordt aangebeld. Het "kikkertje" van De Groene komt mij vertellen, dat de cigaretten, die ik straks zou gaan halen, niet doorgaan! Ze zijn op. Jammer, dondersch jammer. Ik kan je niet eens omkoopen. Alleen de muziek telt.

Tot ziens in Londen. En met hartelijke groeten, ook namens Thea, en eveneens aan Sepha,

van

Matthijs

Onze goede wenschen voor het nieuwe jaar en voor je arbeidsveld in Engeland.

Kom je a.s. Dinsdag wellicht bij Reinink?

Donemus zegt dat ze zes weken noodig hebben voor 't maken van het materiaal. Waarschuw me dus tijdig bij geval.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA