MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19430208 Matthijs Vermeulen aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 8 februari 1943

Louveciennes (S et 0) 8 Februari 1943

Zeer Waarde Heer Onnen,

Verrukt over den zak boontjes. Ik vier vandaag juist mijn vijfenvijftigste verjaardag,en als die boontjes mijn eenig geschenk zijn, ze zijn verbazend welkom. Duizend maal dank. Het is geen kleinigheid tegenwoordig om de muzikale substantie te fabriceeren die men een zeker fluïdum noemt, en een heele toer om er wat van in voorraad te hebben. Was de Muze, met haar waanzin, zooals Plato zegt, was de Muze ooit zoo noodzakelijk en zoo onmisbaar? Alles om haar te vervangen of een beetje te helpen ontbreekt!

Merci ook voor de boeken en de muziek. Ik had de symphonie van Honegger reeds sinds eenigen tijd gewenscht. We zouden menigen boom erover kunnen opzetten. Het verraste mij van Josquin te hooren dat u een dirigenten-cursus volgt. Hebt u ook theorie gestudeerd? Op welke grondslagen en tot welken graad? Vergeef me mijn onbescheidenheid.

Veel succes aan uw vrouw op haar tocht naar Holland. Om u ruim tijd te laten onzen landgenoot Oerlemans te verwittigen zal onze tweede jongen (Donald) eerst Vrijdag a.s. naar Grisy les Plâtres gaan. Zoudt u mij niet met een paar woorden willen inlichten wat men ongeveer verkrijgen kan (de hoeveelheid ook) en wat tennaastenbij de prijzen zijn?

Ik ben u buitengewoon erkentelijk voor Uw bemiddeling bij dezen onwaardeerbaren landbouwer, en hoop dat wij slagen. Het probleem is om aan 't eind van dit ongelukkige tijdperk te arriveeren in den minst slecht mogelijken toestand.

Met hartelijke groeten en een vriendelijken handdruk,

Geheel Uw

Matthijs Vermeulen

[het tiksel van de transcriptie is verloren gegaan]

verblijfplaats origineel onbekend