MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19371020 Anny Vermeulen-van Hengst aan Wouter Paap

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Wouter Paap

Louveciennes, 20 oktober 1937

Louveciennes (S & O) 20 Octobre 1937

Beste Wouter Paap,

Natuurlijk was de transmissie afschuwlijk, niet alleen de parasieten en de Paris-P.T.T. die er doorheen "spoog" (dat is altijd het geval omdat voor ons de P.T.T. te dicht op ligt hier, maar 's avonds schijnen zij hun uitzending te versterken als je die zelfs in Holland hoort!) maar – wàt hebben ze in Lausanne met het orchest gedaan?! We staan voor een raadsel. Noch Thijs, noch Ernst Lévy (die bij ons met de partituur (m.s.) zat) noch ik (bij gebrek aan méér heb ik in ieder geval goede ooren) hoorden iets van de violen, celli en contra-bassen. Hebben ze de micro alléén maar voor de zangeres geplaatst om die uit te laten komen? Ik zei: "c'est comme si Caro Faller est là dans la boîte et l'orchestre dans le bois du château à 100 mètres." Thijs schreef om opheldering, 't is te hopen dat hij ze krijgt. Het is des te onbegrijpelijker daar volgens Ernst Hans Haug direct zéér enthousiast was en ze al 't mogelijke gedaan hebben om den directeur (die tegen de kosten der extra-instrumenten opzag ((en 't klonk alsof er een mager orchestje speelde...)) en zoo doende de uitvoering tegenhield) te overtuigen. Caro Faller is de vrouw van Charles Faller, dir. Cons. van La Chaux de Fonds die in 't Comité der Radio zit en zoo doende ook stem erin had. Ze hebben dus niet expres "La Veille" zoo uitgevoerd dat Thijs dans le plus noir désespoir geraakte. En ik dan. Iedere intonatie van "La Veille" wist ik me te herinneren, want werkelijk Seroen en Cornelis, door Thijs ingelicht, voerden het in de perfectie uit. Seroen met haar te veel naar het dramatische gerichte karakter schijnt volgens Pijper het later te dramatisch gezongen te hebben, in ieder geval is te veel hier beter dan te weinig. Hoe Hans het zingt weet ik niet, maar als 't publiek haar er dikwijls om vroeg moet ze 't wel goed zingen. Ik ben 't volkomen eens dat zij 't nu in Holland met b.v. Flipse uitvoert. Sommigen vinden en schreven 't me, dat het beter voor Annie Woud of Else Rijkens ligt wat stem betreft. Dat kan. Maar in ieder geval behoort de première in Holland aan Hans. Daar gaan noch Thijs noch ik van af. Else Rijkens hoorden wij nooit, Annie Woud was prachtig in de Derde van Mahler, met Bruno Walter. – De twee partituren en de orchest-stemmen zijn nog in Zwitserland. Wellicht willen ze nog een tweede, betere uitvoering geven!! Dat zal er vanaf hangen hoe ze op Thijs' brieven reageeren. Want hoe dankbaar ook voor de goede wil en bedoeling, er kan niet van hem gevergd worden dat hij ze in extase schrijft over de uitvoering. Het is inderdaad pénible. Als je wist hoe lief Caro Faller me schreef even voor de uitvoering... Wat een déveine. En weet je Wouter Paap, wat het ergste is? "C'est une expérience pour me retirer pour toujours des affaires musicales." Voilà Thijs. Onze zoon Josquin en ik vlogen verwoed op. Neen, waarachtig, dat zullen we niet toelaten. Doch je kunt daaraan meten de consternatie hier, in huis. –

Er mag geen oogenblik meer verloren gaan voor Thijs. Je schreef dat het nog vroeg is. Daarom moet ik aanstonds handelen. Als ik geld kan krijgen ben ik van plan zelf met de partituren der 3 symphonieën en de stemmen der 1e en 3e (de 2e heeft er nog niet) naar Holland te komen. Je kunt me dan behulpzaam zijn. Tegen dat de uitvoering geschiedt kan Thijs nog altijd zien of hij geen geld beschikbaar krijgt om de repetities te volgen. Uit je zinnetje: Als er maar iets gebeurde, merk ik hoe je precies denkt als ik. Ik weet immers beter dan wie ook hoe het hoog tijd is voor Thijs. Kunnen al de intellectueelen die hem bewonderen niet hun stem verheffen en een réhabilitatie zijner muziek eischen? Wat belet hen toch? Dat stukje in de N.R.Crt. is verbazend aardig gesteld. Door wie?! Ik dacht eerst door jou par hasard. We kregen 't ten eerste door Rik Roland Holst gestuurd, ten tweede door Mr. Wiessingh, dien Thijs aan de N. Amsterdammer als chef had. Allebei waren verrukt... Ik stuurde "faire-parts" aan De Telegraaf, Alg. Handelsblad, Volk, Haarl. Dgbld, Utrechtsch Dgbld, Amersfoortsch Dgbld (een even aardige mededeeling als N.R.Crt.) en aan de N.R.Crt. maar dat stukje moet al eerder geschreven zijn. Van de eerstgenoemde kranten hoorde ik niets. Zouden ze 't voorbij gegaan zijn onder stilzwijgen?! — Nu over jou. Wel neen, Thijs was nergens "boos" om. Liet Flipse je niet z'n brief lezen. Daar uit was voldoende de zwaartillendheid te lezen die alles paralyseerde. Wat interessante mededeelingen over je muziek en boeken! Waarschuw toch altijd, want ze nemen nooit namen over uit de Holl. programma's. Behalve de groote C.G. concerten en dan nog! – Flipse schijnt ook niet z'n naam op te geven. In 't A'foortsch dgbld las ik een radio-emissie van R. Philharm. orchest. Dat was hij, he. Welnu, hier in 't program stond niets dan: concert. tout court! Hoe kan je vergen dat we luk en raak een "concert" probeeren? Dat is onmogelijk. Zend me dus alsjeblieft op een briefkaart steeds de interessant uitvoeringen, wil je?

Je bent dus in nauwe relatie met Jan Engelman! Was de uitvoering goed? Wie zong de sopraan? Je bent absoluut niet "opdringerig" als je wat zendt of uitvoeriger over jezelf vertelt. Wij weten hier nooit iets. Stel je voor, dat via Soerabaia af en toe berichten over Hollandsch kunstleven onder onze oogen komen. – Ken je den zoon van Evert Cornelis? Is hij nog in Utrecht. Kan jij niet eindelijk te weten komen wàt Evert Cornelis dacht en vond van den "Vliegenden Hollander"? Een blague van Pom Nijhoff: "hij ging liever dood dan 't te spelen" is natuurlijk idioot, maar hij liet wèl erg veel tijd voorbijgaan: in herfst 1930 had hij de stemmen plus part. en een jaar later stierf hij. Hier kende het Orchestre Colonne de muziek na 2 repetities van 3 uur elk. Een beetje "fignoler" en binnen de week zou 't perfect zijn geweest. Ze hadden 't me gevraagd voor een uitvoering op hun concerten (de secretaris-generaal o.a.) maar Thijs wilde in Parijs niet debuteeren met den Vl. Holl. doch met z'n symphonieën. En begin daar nu eens aan zonder geld voor extra-repetities. Mijn hoop is dus gevestigd op Flipse en op jou als "impressario". Thijs zit voor z'n Soer. brieven en ik schrijf zonder dat hij 't weet. Anders vindt hij weer "dit" niet goed of "dat" niet goed. Flûte alors! Ik schrijf zooals ik ben en denk.

Bonjour et merci.

A.V.-v.H.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA