MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19541122 Kees Kef aan Matthijs Vermeulen

Kees Kef

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 22 november 1954

Amsterdam-Z., 22 Nov. '54

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Gaarne wil ik U bedanken voor de aandacht, die U aan mijn liederen hebt besteed. Aan Uw taalgevoeligheid heb ik geleerd hoe gevaarlijk het is, vertaalde gedichten te becomponeren, doch eveneens, hoe waakzaam men dient te zijn bij een muzikale tekstbehandeling. Het dwingt tot sterker concentratie.

Ik blijf daarbij echter een ding indachtig n.l. dat de enige onfeilbaarheid, waaruit de kunstenaar zijn groot-gelovigheid en daardoor zijn kracht put, de Muze zelf is, die ik niet kan nalaten met mijn bescheiden vermogen te dienen.

Ik stel Uw oordeel op hoge prijs en hoop van Uw gulle aanbod, om nog eens over een en ander te praten, wanneer Uw drukke bezigheden dit toelaten, een bescheiden doch dankbaar gebruik te maken.

U nogmaals dankende voor Uw aandacht na vriendelijke groeten mede aan Uw Vrouw, verblijf ik

Hoogachtend

C Kef

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA