MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19411023 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden (J.H. Laatsman)

Louveciennes, 23 oktober 1941

Louveciennes (S et 0)

2 Rue de l'Etang

23 october 1941

Zeer Geachte Heer Laatsman,

In antwoord op Uw schrijven van 21 Oct. (No 1592) heb ik de eer U het volgende mede te deelen, ten behoeve van het Departement van Binnenlandsche Zaken:

Mijne dochter Anny (geb. 1919 te Watergraafsmeer) arbeidt in de huishouding, aangezien wij sinds geruimen tijd geen dienstbode meer hebben. Zij is mijn vrouw en ons allen behulpzaam als naaister, verstelster, wasscherin, schoonmaakster etc. Daar de zeer gewaardeerde ondersteuning van het Consulaat, die wij opvatten als een leening, ons helaas slechts in staat stelt om, zooals men zegt, het hoofd juist boven water te houden, benuttigt mijne dochter hare middagen als gezelschapsjuffrouw der jonge kinderen van de Comtesse de Saint-Seine (vijf middagen per week) waarvoor zij 10 francs (tien francs) per dag aan salaris geniet. Dit ambt heeft zij begonnen medio September, en het is de vraag of het door den winter niet onderbroken zal worden, hetgeen, hoe bescheiden de inkomsten ook zijn, een verlies zou beteekenen dat moeilijk vervangbaar is.

Mijn zoon Roland (geb. 1920 te Maartensdijk) is krijgsgevangene. Als zoodanig heeft hij eerst gewerkt bij een boer, en arbeidt tegenwoordig in een karton-fabriek in Duitschland. Ik ken zijne verdiensten niet. Maar tot dusverre heeft hij ons nog niets gezonden, wat mij in zijn toestand van krijgsgevangene (die niets van ons kan ontvangen) geenszins verwondert.

Mijn tweede zoon Josquin (geboren 1921 te La Celle-St. Cloud) is op 't oogenblik in 't hospitaal van St. Germain om geopereerd te worden van een schedelbreuk welken hij zich drie jaar geleden zonder het te weten veroorzaakt heeft door een val bij gymnastische oefeningen. Deze verborgen schedelbreuk bracht nerveuze storingen van epileptischen aard bij hem te weeg (verergerd door de vermoeienissen van den oorlog, want ook hij was soldaat) welke hem het uitoefenen van geregelden arbeid onmogelijk maakten. Zijn herstel kan niet verwacht worden vóór het einde van dit jaar.

Mijn jongste zoon Donald (geboren 1925 te La Celle St Cloud) is nog leerling van het Lycée Horche van St Cloud. Slechts op voorwaarde dat het Fransche Gouvernement de aangevraagde studie-beurs niet weigert, zal hij zijn lessen kunnen blijven volgen. Vorigen winter heeft hij ons met zijn broer door het ergste heengeholpen met het uitvoeren van transporten (hout, steenkolen etc.). Deze industrie is door bijzondere omstandigheden niet kunnen worden voortgezet. Zij was bovendien vermoeiend, gevaarlijk en schadelijk voor zijn studies.

Op het oogenblik dus bedragen de verdiensten mijner kinderen de totaal-som van 50 frcs (vijftig francs) per week, zie echter Post-Scriptum, en tot mijn groote spijt en zorg is deze som nog zeer problematisch.

Vertrouwend dat ik hiermede aan Uw geëerde verlangen voldaan heb, verblijf ik

Met de meeste Hoogachting

Uw Dw

M. van der Meulen

Matthijs Vermeulen

Post-Scriptum:

In September bedroegen de verdiensten mijner dochter Anny 170 (honderd zeventig) francs.

In October, slechts vier middagen per week, steeds alles zonder voeding.

1 November houdt haar betrekking voorloopig op daar de kinderen der Comtesse de Saint-Seine en pension gaan, wegens een aanstaande bevalling.

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA