MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500621 Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan Matthijs Vermeulen

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

aan

Matthijs Vermeulen

Leiden, 21 juni 1950

Leiden, 21-6-50.

Aan de Weledelgeleerde Heer

Matthijs Vermeulen

te Amsterdam

M

De Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft U heden benoemd tot lid der Maatschappij.

Het Bestuur zou het op prijs stellen binnen een maand van U bericht te ontvangen of Gij bereid zijt deze benoeming aan te nemen. De jaarlijks vast te stellen bijdrage is ten hoogste f 10.

De Secretaris,

F.P. Huygens.