MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460216 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

F. von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 16 februari 1946

Amsterdam, 16 Februari 1946

Zeer geachte heer Vermeulen,

Hartelijk dank voor Uw prettige brief van 9 dezer.

Ik ben op het ogenblik zeer ambulant en vind dus weinig gelegenheid tot schrijven.

Daarom ditmaal alleen een zakelijk antwoord op Uw vragen.

1. Nu Uw boek bij de U.M. Holland een grotere omvang krijgt dan aanvankelijk was aangenomen, ligt het in de rede, dat U met dezen uitgever overleg pleegt over een verhoging van het honorarium. Ik zou U aanraden, een onderhoud daarover nu reeds in te leiden.

2. U mag door onze overeenkomst volstrekt geen spoor van drukkende gebondenheid voelen. Om U toch een antwoord op Uw desbetreffende vraag te geven, zeg ik U, dat, indien U in een jaar een boek zoudt schrijven met een omvang van 200 à 300 pagina's, U dan in ruime mate aan redelijke verwachtingen zoudt hebben voldaan.

3. Van uitgeverszijde zijn er in het algemeen wel bezwaren tegen publicatie vooraf in dagbladen of tijdschriften. Wij voor ons geven er de voorkeur aan, dat een belangrijk boek als een verrassing verschijnt. Tegen publicatie in een dagblad zijn ook vanuit den schrijver gezien bezwaren. Voor een tijdschrift zou publicatie van één of meer fragmenten ter grootte van een hoofdstuk zeker bij ons geen bezwaren ontmoeten.

4. Wij hebben inderdaad wel enige onderwerpen in gedachte, waarvan de behandeling ongetwijfeld geschikt zou zijn. (Aan actualiteiten hechten wij geen bijzondere waarde; een goed boek is altijd actueel.)

Wij zouden U de volgende suggesties kunnen geven:

a. Een boek, dat zou kunnen heten: "Panorama der Westerse Muziek" (eventueel met bepaalde beperkingen in de tijd);

b. De verhouding van poëzie en muziek;

c. Volkenkunde in de muziek.

Als U er prijs op stelt, willen wij over deze onderwerpen graag dieper met U van gedachten wisselen. Maar houdt U vooral in gedachten, dat U, indien U er prijs op stelt, best een keuze uit deze onderwerpen kunt doen, maar dat wij onverminderd onze afspraak handhaven, dat U volkomen vrij bent in Uw keuze.

5. Wij gaan er graag mede accoord, als datum van ingang van onze overeenkomst te bepalen: 1 Mei 1946.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

F. v. Eugen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA