19550128 Matthijs Vermeulen aan Donemus E.A.G. Brautigam

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (E.A.G. Brautigam)

Amsterdam, 28 januari 1955

Amsterdam

Herengracht 330

28 jan. 1955

Zeer Geachte Heer Brautigam,

Aan Uw verzoek van 26 dezer gevolg gevend, zend ik U hierbij de kortst mogelijke en nuttigste toelichting bij mijn strijktrio. Allengs ben ik tot de overtuiging gekomen dat een soort van psychoanalytische manier de enige is waaraan de hoorder iets kan hebben.

Zou ik U mogen vragen of het misschien niet wenselijk zou zijn om ditmaal de gelegenheid van een band-opneming niet ongebruikt voorbij te laten gaan?

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

Trio à cordes van Matthijs Vermeulen.

Dit Strijktrio is ontstaan uit de gamma van gevoelens die iedereen heeft in 't begin van 't jaar, wanneer men voor het eerst merkt dat de dagen langer worden. Deze gevoelens zijn alle gebaseerd op een verwachting van geluk, welke men met een plotselinge vertedering en verwondering waarneemt. Er is geen enkele verdrietige bij. Allen zijn lyrisch. Zij vertakken zich in vele richtingen, beurtelings contemplatief gestemd, beurtelings actief, en altijd enigermate verliefd gezind. Elk van hen concretiseert zich in een melodie welke komt, gaat, terugkeert in een zekere psychologische orde en in verscheidene graden van bewogenheid. Bij het einde herinnert men zich even het begin, zoals men na een droom tot zichzelf zegt: Hoe was het ook weer?

Het trio is gecomponeerd in 1924. De muziek bepaalde haar eigen structuur en het aantal spelers. Het zou niet mogelijk zijn er een instrument aan toe te voegen of van af te nemen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus