19480214 Donemus C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Donemus (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 februari 1948

Amsterdam, 14 Februari 1948

Aan de Leden van de Bibliotheek-Commissie van de Stichting Donemus.

M!

Voor de goede orde bevestigen wij U hierbij, dat de bespreking tusschen ons Bestuur en Uwe Commissie jl. Maandag 9 dezer, hierop neerkwam, dat gezien de financieele moeilijkheden waarmede Donemus te kampen heeft, het Bestuur meende tegenover subsidiegevers niet verantwoord te zijn voor de artistieke leiding der Bibliotheek alleen een grootere post uit te trekken dan oorspronkelijk met U besproken.

Wij hebben groote waardeering voor het vele werk, dat door U zoo conscientieus wordt verricht en wij geloven ook dat Uw verzoek van f. 150.- per maand voor ieder van U geheel gerechtvaardigd is en naar verhouding voor hetgeen U daarvoor doet. Het tekort dat de geraamde begrooting voor 1948 aanwijst, veroorlooft dit honorarium voor dat deel van Donemus echter niet. Wij vonden het pijnlijk en willen nog niet den schijn op ons laden U voor een kleiner bedrag dezelfde hoeveelheid werk te vragen en wij hebben toen gezamenlijk met U overlegd in hoeverre Uw arbeid beperkt zou kunnen worden. Het bleek echter, dat inkrimping van Uw meest omvattende taak: het doorlezen en beoordeelen van alle partituren, door U nadeelig voor de activiteit van Donemus werd geacht en dat de ontwikkeling van Donemus U daarbij zoo zeer ter harte gaat, dat U spontaan verklaarde, Uwe werkzaamheden op den ouden voet te willen voortzetten.

Wij zijn zeer erkentelijk voor dit bewijs van Uw enthousiasme, want wij beseffen zeer goed hoeveel tijd en aandacht Donemus alles bij elkaar van U is gaan vergen. Waar tegen Mei de werkzaamheden van den heer Flothuis, zooals deze heer ook weet, nog eens bezien en besproken zullen worden, hebben wij tenslotte besloten Uw voorstel te aanvaarden, waarbij U dus op de bestaande wijze, d.w.z. met een honorarium van f. 30.- per vergadering voor ieder van U, voorloopig doorgaat. Wij hopen echter, wanneer wij tegen Mei ook van U een oordeel krijgen over de prestaties van den heer Flothuis, het op den duur toch tot een aanmerkelijke vermindering van Uwe bezigheden voor ons te kunnen brengen.

Inmiddels hoogachtend,

Het Bestuur van DONEMUS.

C. Nierstrasz

secretaresse.

aan Mej. H. Bosmans

den heer P. Tiggers

den heer M. Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA