19300527 Uitgeversbedrijf De Spieghel J.H. van Klooster aan Matthijs Vermeulen

Uitgeversbedrijf De Spieghel (J.H. van Klooster)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 27 mei 1930

Amsterdam, 27 Mei 1930

Geachte Heer Vermeulen,

Een jaar geleden deden wij aan de redactie van "De Vrije Bladen" het voorstel, voor het dubbele nummer van dit tijdschrift, dat in September verschijnt, een keuze uit Uw critisch werk te doen. Het heeft ons groot genoegen gedaan, dat wij toen op Uw medewerking hebben kunnen rekenen, zoodat een werk tot stand is gekomen, dat zonder uitzondering goed is ontvangen en waarmede U het publiek en ons een groote dienst bewezen hebt.

Afgezien van dit "Klankbord" zouden wij er zeer prijs op stellen, een werk van U in ons fonds te hebben, waarmede zonder twijfel ieder Nederlander, die houdt van muziek en litteratuur, gediend zou zijn.

In dit verband vestigen wij Uw aandacht op onze serie Cultuur-historische studiƫn, waarvan wij U als drukwerk per zelfde post toezenden:

Dr. J.F.M. Sterck: Van Rederijkerskamer tot Muiderkring.

Dr. F.H. Fischer: De Romantiek in Duitschland;

voor het geval U er voor zoudt voelen, een essay over een bepaalde muziek-periode, eenige groote figuren in hun omgeving, enz. in deze reeks te schrijven; maar wanneer een werk in deze serie niet in Uw lijn zou liggen, zouden wij U in de keuze van Uw onderwerp en den omvang van het werk, gaarne geheel vrij willen laten.

Mocht U in principe met ons voorstel accoord gaan, dan zullen wij gaarne Uw nadere berichten, omtrent genre van uitgave, honorarium-regeling enz. van U vernemen.

Met belangstelling Uw berichten tegemoet ziende,

Hoogachtend

"DE SPIEGHEL"

UITGEVERSBEDRIJF

JH van Klooster

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA