MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19640603 Marie van der Kaaij aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Marie van der Kaaij

aan

Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Haarlem, 3 juni 1964

Haarlem 3 Juni 1964.

Zeer geachte Heer en Mevrouw,

Tot mijn grote verrassing kwam reeds thans het Boekwerk dat U mij kort geleden had toegezegd. Het is, zoals bij eerste oogopslag is te zien, een groot geschenk van uitzonderlijke literaire en artistieke waarde, hetwelk mij op mijn beurt weer met grote dankbaarheid naar de pen doet grijpen.

Heel hartelijk bedankt, M'nheer, voor dit bijzondere boekwerk en U, Mevrouw eveneens voor alle moeite die U zich getroostte, het alsnog voor mij te veroveren. Ik ben er zeer gelukkig mee en de eigenhandig geschreven inscriptie geeft het nog een speciale waarde. Eigenlijk is het te veel naar verhouding van de eenvoudige copieerdienst in '63 voor U gedaan.

Ik verlang ernaar in rustige momenten naar dit zeldzame boek te grijpen om de diepdoordachte beschouwingen te bestuderen en te genieten van de ongewone wijze, waarop U deze materie hebt behandeld. Bij haastig inzien, wordt men terstond geboeid, vergeet bijna alles om zich heen en wil blijven lezen, want wie is aan het woord? Een Philosoof? Een Dichter? Een Letterkundig Musicoloog? Een Natuurkundige? Al deze en nog meerdere kwaliteiten met Kunstenaarschap aangewend! Of een Kunstenaar-Musicus met duizend andere mogelijkheden. Het hindert niet, misschien alles tegelijk, maar ik wil het lezen en ervan leren en genieten. Genieten vooral ook van de ontelbare nieuwe facetten aan de Muziek, dat Wonder, zoals die tevoorschijn gebracht worden in dit werk van U: "Princiepen der Europese Muziek".

Mag ik U, Mijnheer en Mevrouw, nogmaals zeer hartelijk danken, het zal mij vele rijke uren geven.

Met bijzondere groeten

en hoogachting

Uw

M. van der Kaaij

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA