MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630529 NCRV - J.W. van Hillo aan Matthijs Vermeulen

NCRV (J.W. van Hillo)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Hilversum, 29 mei 1963

 

Hilversum, 29 mei 1963

Zeer geachte heer Vermeulen,

Reeds enige maanden verschijnt in de televisie-uitzendingen van de N.C.R.V. een serie interviews onder de titel "Onder vier ogen". Het is een nieuw programma-type waarin het publiek op een zo mogelijk indringende manier wordt geconfronteerd met iemand, die om zijn persoonlijkheid en in sommige gevallen als representant van een bepaald professioneel of levensbeschouwelijk milieu wordt uitgenodigd om een enigszins vertrouwelijk gesprek te voeren met een onzer medewerkers.

Wij achten het van belang het publiek op deze manier met U in contact te brengen en willen U daarom hier de vraag voorleggen of U eens wilt overwegen om, in het kader van bovengenoemde reeks, aan een gesprek "onder vier ogen" deel te nemen. Een dezer dagen hoopt de heer P. Engelsman, die zich belast heeft met de voorbereiding van deze gesprekken, contact met U op te nemen teneinde hieromtrent met U overleg te plegen. Via hem hopen wij dan Uw bevestigend antwoord op ons verzoek te ontvangen.

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

Televisiedienst N.C.R.V.

J.W. van Hillo

Hoofd Afd. Dokumentaire Programma's

 

[verso: begin van afwijzend antwoord van MV:]

 

Zeer Geachte Heer van Hillo,

Werkzaamheden die geen verstrooiing dulden, beletten mij gevolg te geven aan

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA