MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551125 Matthijs Vermeulen aan Internationale School voor Wijsbegeerte - H. Groot - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Internationale School voor Wijsbegeerte (H. Groot)

 

Amsterdam, 25 november 1955

 

25 Nov. 55

[aanhef ontbreekt]

Zonder het U te vragen, tenzij mentaal, en op Uw toestemming rekenend, heb ik mij enkele weken bedenktijd gegund, alvorens Uw zeer gewaardeerde schrijven te beantwoorden van 1 Nov.

Zoals U waarschijnlijk weet, is hetzelfde verzoek mij vorig jaar gedaan door Prof. Kruidhof. En wederom heb ik het onderwerp bekeken van alle kanten waar het mijn vak kan raken.

Maar wederom heb ik geen enkel punt gevonden om van daaruit enige lijn te trekken, laat staan dat ik zou kunnen gebruiken voor het opstellen van een hefboom die mij helpt bij het tillen van de last.

Tot mijn grote spijt kan ik slechts herhalen wat ik toen schreef aan Prof. Kruidhof: In de muziek is alles "intuïtie", zowel bij de hoorder als bij de maker, doch blijft "intuïtie", omdat er in haar verschijning, in haar verwezenlijking nooit genoeg stoffelijkheid is om beredeneerd, bewezen, gecontroleerd, geverifieerd te worden met een minimum van objectiviteit, van zakelijkheid.

In tegenstelling tot alle andere kunsten is Muziek oneindig vager dan de aardstralen, de wichelroede, de telepathie, de magie, de necromantie etc.; hier immers zijn er soms nog tastbare bevindingen. Deze ontbreken niet in de muziek; integendeel; nergens zijn de bevindingen zekerder; doch geen enkele kreeg totnutoe voldoende materiële vorm om discursief behandeld te worden. Ik heb een beetje hoop dat vroeg of laat de electroëncephalograaph in deze lacune zal voorzien. Zolang wij echter niets kunnen meten van de werkingen der muziek bij componist, executant en hoorder, zolang zullen wij niets kennen, en nauwlijks iets weten omtrent het mechanisme der "indrukken" en hun verband met dit of dat. Zulk een onderzoek zou een eerste stap zijn naar iets reëels. Maar de omslachtigheid van dergelijke experimenten zal ze wel onmogelijk maken, of, als ze ooit plaats hebben, zodanige verschillen en verscheidenheden aantonen, dat ze elke conclusie verhinderen.

Met oprechte verontschuldigingen voor het zo gedecideerd afwijzen ener uitnodiging waaraan ik gaarne gevolg had willen geven,

Hoogachtend

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA