MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510402 G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij aan Matthijs Vermeulen

G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij N.V.

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 april 1951

Amsterdam, 2 April 1951

Weledelgeboren Heer,

Ik was zeer getroffen door het herdenkingsartikel, dat U in de Groene van j.l. Zaterdag schreef naar aanleiding van het overlijden van Willem Mengelberg.

Niet alleen door de strekking van dit artikel, doch ook in verband met de gedachte, die er aan ten grondslag ligt zou ik het in het kader van het voeling houden op velerlei terrein, dat tot de taak van de uitgever behoort, op prijs stellen eens een gedachtenwisseling met U te kunnen hebben.

Indien U hiertoe bereid bent zal ik gaarne van U vernemen welk tijdstip U het beste schikt; mijnerzijds bestaat er geen bezwaar tegen een dergelijk gesprek des avonds te doen plaatsvinden.

U bij voorbaat dankend voor Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

G.J.A. RUYS UITGEVERSMIJ. N.V.,

J.J.F. Aleva, dir.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA