MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471019 Hans Kerkhoff aan Matthijs Vermeulen

Hans Kerkhoff

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 19 oktober 1947

Hilversum, 19 Oct. 1947

Weledele Heer,

Met genoegen las ik uw artikel in "De Groene" waarin u stelling neemt tegen de Duitsch-gezinde programma-politiek van het Concertgebouw. De laatste 13 jaar ben ik daar zoo ongeveer wat men noemt "kind in huis" en weet er alles van. Het lijkt wel of ze met een bord voor hun kop loopen. Het is weer Strauss en Koetsier wat de klok slaat, en de Mengelberg-premières zullen ook wel weer niet lang op zich laten wachten.

Hitler-herdenking vind ik echter wel een beetje sterk woord, men zou het haast gaan denken, maar ik ben ervan overtuigd, dat deze bedoeling niet bij de heeren daar heeft voor gezeten.

Van alle persreacties zijn ze natuurlijk erg geschrokken en nog meer van uw artikel. Ze hebben natuurlijk conclusies getrokken en daarbij helaas een maatregel getroffen, die ik zeer betreur; de concerten die Furtwängler in Februari met ons orkest zou geven hebben ze afgezegd. Dat vind ik verduiveld jammer. Eindelijk zouden we dan eens een waarlijk groot dirigent krijgen en nu hebben ze meteen een aanleiding om ook dat evenement ongedaan te maken. Ze durven het niet meer aan.

Als ze hun programa's niet van 't begin af aan overladen hadden met Duitsche muziek en voor ± 2 maanden Duitsche dirigenten hadden geëngageerd, die bijna uitsluitend Duitsche muziek ten gehoore brengen, dan zou er hier geloof ik geen enkel bezwaar tegen Furtwängler bestaan.

Misschien beschouw ik het teveel vanuit zuiver muzikaal standpunt en zie ik, gedreven door het verlangen om de groote Furtwängler te hooren en mee te maken, andere motieven, die tegen zijn verschijnen hier zouden pleiten, over het hoofd. Hoe is uw meening hierover?

Tenslotte over Strauss' Metamorphosen nog deze opmerking

Eenige maanden geleden heeft van Raalte met het Radio-Philharmonisch-orkest van dit werk de eerste uitvoering in Nederland gegeven. De juiste datum zou ik nog gemakkelijk kunnen achterhalen.

Hem treft dus zeer zeker eveneens groote blaam! Dit feit vermeld ik rechtvaardigheidshalve.

Tenslotte betuig ik nogmaals mijn ingenomenheid met het weer-opnemen van uw strijd tegen de Concertgebouw-programma politiek. Ik hoop van harte, dat u eindelijk eens succes zult hebben; de aanhouder wint.

Misschien hebt U tijd en gelegenheid mij een klein woordje te schrijven aangaande bovenstaand. Veel dank.

Hoogachtend

Hans Kerkhoff

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA