MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19420302 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden

Louveciennes, 2 maart 1942

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

2 Maart 1942

Hooggeachte Heeren,

Tot haar groote spijt is mijn vrouw door den winter nog verhinderd naar Parijs te gaan, terwijl ikzelf geïmmobiliseerd ben door de onmogelijkheid om een schoeisel-bon te verkrijgen. Daar de toestand onzer finantiën ditmaal echter geen uitstel duldt, ben ik zoo vrij U mijn zoon Josquin te zenden om onze zoo gewaardeerde maandelijksche subsidie in ontvangst te nemen, waarvan ik hierbij tevens een voorloopige quittantie voeg.

Met onze beleefde groeten en welgemeenden dank

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

Ontvangen van het Consulaat Generaal der Nederlanden de som van Vijftien honderd francs als ondersteuning.

Louveciennes 2 Maart 1942

M.F.C. van der Meulen

Matthijs Vermeulen

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA