MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19160902 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

Matthijs Vermeulen

aan

Henri Borel

Amsterdam, 2 september 1916

Amsterdam, 2 September 1916

ZeerGeachte Heer Borel,

Daar onze Haagsche Redactie uitgebreid is en zoo geconcentreerd mogelijk wenscht te werken, moet ik U mededeelen, dat voor een meer regelmatigen gang van zaken en ook tot besparing van overbodige kosten de zorg voor het Haagsche Tooneel voortaan wordt toevertrouwd aan ons bureau in den Haag. Ik vermoed, dat dit U niet veel zal spijten, daar U gewoon waart alleen van zeer enkele voorstellingen nota te nemen en mij dunkt, dat deze regeling onmiddellijk in werking kan treden om alle verwarringen uit den weg te gaan. Zoo heb ik met onzen [piramidevormige driehoek] correspondent ook afgesproken.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

t à V

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum