MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630226 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Kaaij - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Kaaij

 

Laren, 26 februari 1963

 

Laren (N.H.)

Drift 45

26 febr. 1963

Zeer Geachte Mejuffrouw Van der Kaay,

Tot mijn grote vreugde vernam ik van mijn vrouw dat U in Uw vrije uren een afschrift wilt vervaardigen van mijn Trio à Cordes.

Ik beschouw dit reeds als een buitengewone gunst, want wanneer ik mij rechtstreeks tot Donemus had gewend, zou ik waarschijnlijk ettelijke maanden hebben moeten wachten, zo druk is het daar altijd. Dat heeft me steeds weerhouden een poging te ondernemen om van die compositie een behoorlijke copie te verkrijgen, hoe het me ook speet, dat het werk daar moeilijk leesbaar lag te wachten op een welgezind uitvoerder.

Maar diep getroffen was ik toen mijn vrouw mij vertelde dat U de vele uren, die zulk een arbeid vergt, mij wilt schenken als bijdrage tot de huldiging van mijn 75ste verjaardag.

Ofschoon ik mij meer verheug dan ik zeggen durf over dit blijk van sympathie en bezielend medeleven met de muziek, nochtans meen ik dat ik Uw edelaardig aanbod niet mag aannemen.

Wel gaarne voor een "prix de faveur" gelijk de Fransen dat noemen. Als hij me niet te laag schijnt, zal ik me toch meer dan voldoende gehuldigd voelen door Uw hartelijke bedoeling.

Er is aan het manuscript, dat U hiernevens ontvangt, een kleine geschiedenis verbonden, die tot mijn dierbare herinneringen behoort. Toenmaals, in 1923, gaf ik mijn eigen handschrift gecalligrafeerd op oud-Hollands, als hommage aan Nadia Boulanger, die mij menige dienst verleend had. Zij nam het Trio door met enkele harer leerlingen, en een dezer, een jong Engelsman, Theodor Chandler [moet zijn: Chanler], raakte er zo enthousiast over dat hij er een copie van maakte bij wijze van vergoeding voor het gemis van mijn manuscript. Een poosje later kreeg ik een chèque van 1500.- francs, die zijn moeder hem als extra had geschonken om het festival van de International Society for Contemporary Music te kunnen bij wonen te Venetië. Hij voelde zich al niet goed. Hij wist dat ik in nijpend gebrek zat. Hij is dezelfde herfst gestorven, aan vliegende tering, zonder dat ik hem ooit gezien had. Zo ging de beste vriend heen die ik misschien ooit had kunnen hebben.

Dat heeft mij warmer gestemd voor mijn Trio dan ik ben voor al mijn andere composities. Uw lief voorstel zal deze genegenheid nog vermeerderen, zeker wanneer U het uitvoert zoals ik meen te mogen wensen.

Met vriendelijke groeten, en nogmaals dank van

Uw

Matthijs Vermeulen

 

transcriptie van de verzonden brief, in het archief is louter het concept aanwezig

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA