MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600707 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 7 juli 1960

 

Amsterdam-C., 7 juli 1960

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Uw brief van 12 mei 1960 is in de laatste vergadering van het bestuur van het Cultuur-Fonds Buma in behandeling geweest.

Het is mij een genoegen u namens het bestuur te kunnen mededelen, dat besloten is u een stipendium toe te kennen met ingang van 1 juli 1960. Omtrent de hoogte van dit stipendium moge u het volgende worden medegedeeld.

Het bestuur is uitgegaan van de gedachte van een stipendium ad f 3.000.− per jaar voor een periode van drie jaar, zodat in totaal hiervoor door het Fonds is gereserveerd een bedrag van f 9.000.−. U heeft echter volledig de vrijheid om, daarbij telkenjare blijvende binnen een maximum van f 3.000.−, van dit bedrag op te nemen dat waaraan u behoefte mocht hebben. U heeft zodoende de mogelijkheid, blijvende binnen de gestelde maxima, de toelage "uit te smeren" over een langere periode dan de bovengenoemde drie jaren.

Gaarne mocht tekenaar dezes dus van u vernemen in welke tranches u dit bedrag wenst te ontvangen en op welke wijze die moeten worden overgemaakt, hetzij door storting op een bank of door overschrijving op uw girorekening.

Het bestuur stelt er prijs op uitdrukkelijk te verklaren, dat het u verleende stipendium niet het karakter draagt van een sociale steun. Hiertegen zouden zich trouwens de statuten van het Fonds verzetten, die als doelstelling voorschrijven de bevordering van het culturele leven in Nederland, in het bijzonder het muziekleven aldaar. Het is echter zo − hoe verwonderlijk dit ook moge zijn wanneer men alleen uw leeftijd in beschouwing neemt − dat uw recente composities − hierbij wordt bepaaldelijk gedacht aan uw Zesde Symphonie − blijk hebben gegeven van een opmerkelijke geestelijke spankracht, die grote verwachtingen wekt met betrekking tot uw creatieve arbeid in de toekomst. Het bestuur acht het zich niet alleen een plicht, doch ook een voorrecht door het verlenen van dit stipendium u, voor zover dit mogelijk is, te ontlasten van al te nijpende materiele zorgen, zodat uw werkkracht en aandacht gericht kunnen blijven op dingen van hogere orde.

Hoogachtend,

Mr J. van Nus

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA